Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Analytiker Erik Bäckström beskriver nuläge av hur det går för Gotland.

Utbildning och nytänkande är vägen till ett hållbart samhälle

Publicerad 2023-05-09 09:05
Förra veckan hölls konferensen ”Hur går det för Gotland?” med representanter för Gotlands föreningar, näringsliv och myndigheter. Konferensen hålls årligen, för att stämma av nuläget och Gotlands framtida utveckling.
Strategin för Gotlands regionala utveckling, Vårt Gotland 2040, följs upp varje år på det här sättet. Fokus är de tre övergripande målen för Gotlands regionala utveckling, som är att Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla, en förebild i energi- och klimatomställningen samt en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft.

Ett Gotland med livskvalitet för alla

Nuläget visar bland annat att två av tre personer på Gotland, mellan 16-84 år, upplever bra hälsa, men att det finns skillnader mellan olika grupper av människor. I presentationen av målet för Gotlands sociala utveckling syns bland annat att utbildning och hälsa är nära knutet till varandra. 
 
- Alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa, men vi ser att det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper. I särskilt utsatta grupper är det färre som anger att de mår bra, jämfört med övriga befolkningen. Det är bland andra personer med låg hushållsinkomst, kort utbildning eller med en funktionsnedsättning. Ett av de områden vi behöver kraftsamla kring är att alla elever ska kunna fullfölja sin utbildning. Det är ett av de viktigaste vaccinen för en god hälsa genom livet, säger Stefaan De Maecker, enhetschef för social välfärd.

Energi-,  klimatomställning och utveckling av näringslivet 

- De klimatpåverkande utsläppen minskar på Gotland men inte snabbt nog. Målen för att fler ska få en bättre hälsa är samtidigt beroende av att vi bromsar utsläpp och temperaturhöjning och klarar målen för miljö och klimat. 
 
Omvärldsläget är allvarligt och IPCC-rapporterna visar att det är bråttom. Det krävs stora minskningar av klimatutsläppen detta årtionde, och ännu finns chansen. EU höjer samtidigt klimatmålen och fattar beslut som också leder till åtgärder.
 
- Lärande och utbildning behövs för att ge kunskap, insikt och framväxt av nya metoder för energi- och klimatomställningen. Tekniken finns. Men ett hållbart samhälle i morgon kommer inte att vara möjligt, om vi fortsätter att göra på samma sätt som idag, , säger Helena Andersson, ekostrateg, Region Gotland.

Vad är regional utveckling?

Region Gotland har uppdraget att samordna och följa upp det regionala utvecklingsarbetet och ska bidra till att hela Gotland som region lär sig av utvecklingsarbetet. 
 
Arbetet görs i nära samarbete med Gotlands aktörer inom Uppsala Universitet Campus Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, näringslivsorganisationer, föreningsliv och intresseorganisationer.