Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya mätningar av företagarnas nöjdhet i Sverige och på Gotland

Publicerad 2023-04-26 14:10
Under gårdagen presenterades statistiken från Sveriges kommuner och regioners undersökning av nöjd kund-index. Nöjdheten med kommunernas service har ökat totalt sett i landet som helhet. Nöjdheten med Gotland, som haft en utveckling i rätt riktning, backade något 2022.

Nöjd kund-index (NKI) mäter hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. I år ökar genomsnittet för NKI i landet från 74 till 75 av 100 möjliga. Resultatet innebär att företagares nöjdhet fortsätter att öka i landet. Samtidigt backar Gotland något, från ett högt NKI på 70 för 2021 till ett godkänt NKI på 66 för 2022.

- Naturligtvis finns det myndighets- och serviceområden där vi behöver förbättra oss. Inom Region Gotland pågår ett fortlöpande arbete med att effektivisera processerna och förbättra kontaktytorna gentemot företagare. Den här  mätningen är ett betydelsefullt underlag för arbetet framåt. Vår ambition är självklart att företagarna ska vara nöjda med servicen de får inom alla områden, säger Johann Malmström, tillväxtchef.

Brandskydd visar på mycket goda resultat och företagarna upplever generellt att rättssäkerheten är hög och att man får ett bra bemötande. Andra områden visar låg eller minskad nöjdhet, bland andra bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd. När det gäller bygglov, där betyget fortfarande bedöms som mycket lågt, har värdet ökat från 35 till 39. 

- Information och effektivitet är två av de frågor vi behöver arbeta vidare med, långsiktigt och systematiskt, för att etablera ett bättre förtroende mellan företagare och Region Gotland. Vi har påbörjat en förändringsprocess när det gäller bygglov där vi utvecklat organisation och arbetssätt och använder en handläggare per ärende. Vi räknar med att det kommer att ge resultat, säger Lise Langseth, samhällsbyggnadsdirektör. 

Sveriges kommuner och regioner om Gotlands resultat

  • Svarsfrekvensen uppgår till 49 procent. Det är en godkänd nivå som ger ett tillräckligt underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.

  • NKI för Gotland uppgår till 66, vilket är en relativt bra nivå. Resultatet visar dock på en negativ utveckling över tid. NKI var på 70 för år 2021.

  • Högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 74. Samtliga serviceområden har ett index mellan 65-74.

  • Sett till myndighetsområden ges Brandskydd (81) högst betyg, medan Bygglov (39) ges lägst betyg.

Om mätningen Öppna jämförelser: företagsklimat 2022

Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera av myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna svarar på en enkät med frågor om kommunernas service gällande information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
 
Resultatet sammanfattas i ett nöjd kund-index (NKI). Sveriges kommuner och regioner (SKR) värderar resultaten från mycket lågt till mycket högt. 
  • NKI 80 eller högre värderas som mycket högt

  • NKI 70-79 värderas som högt

  • NKI 62-69 värderas som godkänt

  • NKI 50-61 värderas som lågt

  • NKI 50 eller lägre värderas som mycket lågt