Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Träd i almedalen

Framgångsrikt arbete med träd ger Visby utmärkelsen ”Tree City of the World”

Publicerad 2023-04-25 11:38
Utmärkelsen ger Region Gotland ett kvitto på att vi arbetar strategiskt och ansvarsfullt med Visbys trädbestånd. Träden bidrar med viktiga ekosystemtjänster och att ta hand om dem är en god investering som ger utdelning med tiden.

Tree City of the World är ett initiativ av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och den amerikanska Arbor Day Foundation. Målsättningen är att öka kunskapen om träd i städer och möjliggöra god förvaltning av dessa. Visby stad har nu blivit erkänd som en Tree City of the World och är nu en av 169 städer i 21 länder som fick utmärkelsen 2022.

För att en stad ska kunna utses till Tree City of the World måste fem olika mål uppfyllas. Det handlar om att ta ett ansvar för stadens trädbestånd, ha en policy som styr hur träden ska förvaltas, en inventering av stadens parkträd och krontäckning och en tydlig budget för nyplantering och förvaltning. Dessutom ska på ett eller annat vis träden och trädens värde uppmärksammas i syfte att skapa en större förståelse och respekt för vikten av grönska i staden.

 Vi är otroligt glada och hedrade över detta och ser det som ett bevis på att vårt gemensamma arbete med planering och förvaltning av stadens träd sker i rätt riktning. Stadens träd bidrar med viktiga ekosystemtjänster för oss som bor här. De ger oss skugga som sänker temperaturer vid värmeböljor, de dämpar hårda vindar, de absorberar vatten vid kraftiga regn, de filtrerar stoft i luften och dämpar buller. De ger oss helt enkelt en bättre miljö att leva i. Dessutom ger de boplats och föda till insekter och fåglar. Att planera för fler träd i staden är en långsiktig investering som ger utdelning över tid, men det förutsätter också att det finns medel och resurser för skötseln. Så detta arbete måste gå hand i hand, säger Johan Arvidsson, landskapsingenjör på park- och trafikavdelningen vid Region Gotland.

Läs mer om träd-städer i världen: www.treecitiesoftheworld.org

Mer info från Svenska trädföreningen: https://www.tradforeningen.org/