Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut i korthet

Publicerad 2023-03-23 13:26
Idag den 23 mars har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat sina mål och budget för perioden 2024-2026 samt antalet platser på de kommunala gymnasieutbildningarna till hösten för eleverna som nu valt till gymnasiet.

Den idag fastställda mål- och budgetskrivelsen ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2024-2026. Nämndens ekonomi är i stora delar beroende av riktade statsbidrag - nästan 15 procent av omslutningen täcks av dessa.

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Men också förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen. Det finns bland annat utmaningar i form av att matcha arbetssökande med arbetsmarknadens behov samt att etablera nyanlända i det gotländska samhället och i arbetslivet.

Nämnden begär budgetförstärkningar

Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka. GVN beslutade därför att begära om en sammanlagd budgetförstärkning på närmare 20,1 miljoner kronor för år 2024. I beslutet uppmanar GVN regionstyrelsen att i budgetarbetet ta hänsyn till behovet av förstärkt löneökningsutrymme, med anledning av att nämnden ser ökade förväntningar på högre lönenivåer för hela lärarkollektivet och för skolledarkåren.

Nämndens förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning senare under våren. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan i juni.

– Vi i nämnden pekar på ett behov av budgetförstärkningar utifrån förväntningar och krav samhället ställer på oss. Bland annat med att tydligare rusta gymnasieelever och vuxna för en alltmer komplex arbetsmarknad, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Klart med vilka gymnasieutbildningar som startar i höst

GVN fastställde idag vilka program och inriktningar som startar för årskurs 1 på Wisbygymnasiet till läsåret 2023/24 och antalet utbildningsplatser på varje program. Detta utifrån hur eleverna valt i det preliminära gymnasievalet, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu, möjligheterna att ordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) för yrkesprogrammen samt kostnaden för utbildningsplatserna kopplat till organisatoriska brytpunkter.

Antalet utbildningsplatser fastställdes till totalt 495 på Wisbygymnasiets 16 nationella program och riksrekryterande sjöfartsutbildningen.

Ekonomiprogrammet får utökat antal platser från 64 till 96 utifrån söktrycket. Likaså naturvetenskapsprogrammet får utökat antal platser och går från 32 till 48 platser.  Vård- och omsorgsprogrammets platser utökas också från 16 till 20 platser.

Samhällsvetenskapsprogrammets platser minskas från 96 till 64. Antalet platser på teknikprogrammet minskas också från 48 till 32. Barn- och fritidsprogrammets utbildningsplatser minskar från 16 till 12 platser.

Omvalsperioden startar den 17 april och då har sökande elever möjlighet att ändra sina val. Det brukar vara cirka 100 elever som ändrar sitt förstahandsval. Slutlig antagning sker 28 juni.

– Speciellt glädjande är att se att vård- och omsorgsprogrammet fått fler sökande. Utbildningen är ett smart val för den som vill få ett garanterat framtida jobb, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Länk till tidigare nyhet om hur eleverna valt till gymnasiet

Nämnden tackar nej till gåva till folkhögskolan

En privatperson har i en skrivelse till styrelsen för Gotlands folkhögskola, vilken utgörs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, framfört ett önskemål om att ge en skattefri gåva i form av 150 000 kronor till folkhögskolan där pengarna ska stå till rektors förfogande. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har gjort en sammanvägd bedömning i ärendet och kommit fram till att det inte går att ta emot gåvan. Detta mot bakgrund av finansieringsprincipen att offentliga verksamhet huvudsakligen ska finansieras med skattemedel och att det finns en gränsdragningsproblematik när det gäller lagstiftning och regler för gåvor, sponsring samt mutor och korruption i offentlig verksamhet. Därför beslutade GVN idag att tacka nej till gåvan.

– Detta är en mycket generös gest. Men stor restriktivitet måste råda när offentlig verksamhet erbjuds gåvor. Ett tråkigt, men korrekt beslut, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn