Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krav på smittspårning för covid-19 upphör

Publicerad 2023-03-15 15:47
Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 från den 15 mars inte längre kräver smittspårning i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ansvaret att bedöma behovet av smittspårning övergår då till vård- och omsorgsverksamheterna.
Den 1 april 2022 ändrades smittskyddslagen och i samband med det upphörde smittspårning för covid-19 för allmänheten, men covid-19 har fortsatt varit en smittspårningspliktig sjukdom i vissa miljöer.

Krav på smittspårning inte längre motiverat
Covid-19 är fortfarande en pandemi, men Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att krav på smittspårning inte längre är motiverat. De flesta i Sverige har nu någon form av immunitet mot viruset, i kombination med att sjukdomsbilden bytt karaktär till ett förlopp med en lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Efter tre år av pandemihantering finns även ett omfattande förebyggande arbete etablerat för att tidigt identifiera och bryta spridning av infektionssjukdomar.
 
̶  Vi har i vinter sett en omfattande spridning av såväl covid-19, influensa och RS-virus. Genom att ta bort smittspårningsplikten för covid-19 möjliggör vi nu för verksamheterna att prioritera resurserna till de fall där de bedömer att smittspårning har en effekt oavsett orsak, säger Erik Sturegård, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten.