Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-03-14 17:56
På dagens sammanträde, tisdagen den 14 mars, antog miljö- och byggnämnden bland annat målförslagen för 2024. På dagordningen fanns även en rapport om dricksvattenkvaliteten i enskilda vattentäkter runt om på Gotland samt frågan ifall en ny vision för en spaanläggning vid Norderstrand kunde inrymmas inom gällande planuppdrag.

Totalt behandlade nämnden 25 ärenden. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn

Nämnden godkände målförslagen för nästa år

Miljö- och byggnämnden har i dag godkänt samhällsbyggnadsförvaltningens målförslag för 2024. Förslagen utgår från verksamheternas viktigaste processer, med tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 och regionfullmäktiges prioriteringar.

  1. Möjliggöra för 500 bostäder per år på hela Gotland.
  2. Miljö- och byggnämnden ska bidra till att en markstrategi tas fram för att beskriva hur Region Gotlands mark för bostadsbyggande, näringsliv och regionens egna behov av mark för lokaler och verksamheter ska hanteras och utvecklas.
  3. Myndighetsutövandet ska vara av god kvalitet. Nöjd kund-index (NKI) ska vara minst 62 på miljö- och byggnämndens olika myndighetsområden.

Nämndens förslag till mål skickas vidare för hantering i regionfullmäktige tillsammans med övriga nämnders underlag.

Rapportering av dricksvattenkvaliteten i enskilda vattentäkter

Ledamöterna mottog även information om 2022 års undersökning av dricksvattenkvaliteten i 200 enskilda vattentäkter på Gotland. Där konstateras att andelen otjänliga prover ökat, från 30 procent år 2015 till 37,5 procent år 2022. De flesta av dem bedömdes otjänliga på grund av mikrobiell påverkan. Andra orsaker har exempelvis varit förhöjda halter av bekämpningsmedel och läkemedel.

23,5 procent av de kontrollerade vattentäkterna var otjänliga på grund av förekomst av e-colibakterier. Detta är ökning jämfört med tidigare undersökningar. Förändringen beror troligtvis delvis på att bedömningsgrunderna för e-colibakterier har förändrats sedan den förra undersökningen.

Provtagningen, som har gjorts med samma metodik sedan 1990, har genomförts sex gånger tidigare. På grund av pandemin flyttades undersökningen som skulle gjorts 2020 fram till 2022. Provtagningen, som medfinansierades av Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen, utökades också till att omfatta 200 vattentäkter.

Avsikten med undersökningen är att ge en ögonblicksbild över vattenkvaliteten i gotländska brunnar. Informationen kan i sin tur hjälpa till i arbetet med arbetet med att förbättra grundvattnet.

Mattias Edsbagge, enhetschef vid miljö och hälsoskyddsenheten:

”Grundvattnet på Gotland är sårbart då jordlagren på många ställen är mycket tunna och det finns snabba transportvägar från markytan till grundvattnet via spricksystem i berggrunden. Detta ger ett dåligt naturligt skydd mot föroreningar.”

”Undersökningen ger både oss och fastighetsägarna en bra indikation på var problemen finns och vilken typ av problem som är vanliga på den platsen. Vi arbetar brett med vattenfrågan ur flera aspekter, förra våren infördes anmälningsplikt för nya brunnar och genom Klart Vatten uppmärksammar vi fastighetsägare om vad som behöver göras för att uppfylla dagens krav på avloppsrening.”

Upprättande av detaljplan för byggande av spaanläggning

Miljö-och byggnämnden beslutade att återremittera ansökan om planbesked för bland annat en spaanläggning på fastigheten Norderstrand 1:21. För fastigheten finns ett befintligt planuppdrag från 2012 om att upprätta en spa- och konferensanläggning, som en tillbyggnad till det befintliga hotellet på platsen. Dock har inte ett plankostnadsavtal tecknats, och arbetet har inte påbörjats.

Exploatören vill nu på nytt påbörja processen, men har en ny större vision som rymmer nya funktioner för projektet än vad som ursprungligen var aktuellt vid beslutsfattandet om positivt planbesked. I det nya förslaget är en av förutsättningarna bland annat upprättandet av en bostadsrättsförening där fem sviter för tillfälligt boende ska säljas inom anläggningen. Det senaste förslaget innefattar även en utökning av campingverksamheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att visionen som nu presenterats skiljer sig allt för mycket från det underlag som man fattade beslut om positivt planbesked på och därför inte ryms inom det befintliga planuppdraget. Miljö- och byggnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att särskilt undersöka möjligheten att pröva spaanläggningen som en fristående del.

Andreas Unger (M), ordförande i miljö- och byggnämnden:

”Efter en lång diskussion i nämnden så landade vi till sist i att återremittera ärendet för att se på möjligheten att kunna ta spadelen, med en viss utökad omfattning gentemot det tidigare beslutade positiva planbeskedet.”