Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland hemställer om kompensation för färjeprisökningen

Publicerad 2023-02-24 09:39
Det senaste årets kraftiga frakt- och biljettprisökningar i färjetrafiken går långt utöver prisökningarna i resten av Sverige. Det har lett till en ohållbar situation för Gotland. Nu hemställer Region Gotland till regeringen om särskild kompensation om mellan 244 och 258 miljoner kronor årligen under kvarvarande avtalsperiod.

Staten upphandlar färjetrafik till och från Gotland för att säkerställa tillgång till väl fungerande kommunikationer – för att människor ska kunna bo och leva på Gotland, för näringslivets behov och för upprätthållandet av samhällsviktiga funktioner. Nuvarande prissituation sätter allt detta på spel och är därför djupt problematisk ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.

- Risken för utflyttning, företagsutslagning och försämrad kompetensförsörjning är påtaglig. Besöksnäringen ser redan effekterna i att människor avvaktar att boka eller väljer andra resmål helt och hållet. Detta får effekter i hela det gotländska samhället. De kraftiga prisökningarna gör att gotländska livsmedelsproducenter får en allt svårare konkurrenssituation, vilket på sikt riskerar den gotländska livsmedelsproduktionen. Den regionala utvecklingen i sin helhet riskeras. Kostnadsutvecklingen är också orimlig för gotlänningar och det gör att vi måste fortsätta ställa krav på staten för lika villkor, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

Under torsdagen skickade Region Gotland en hemställan till regeringen med begäran om snabba åtgärder för särskild kompensation. Stödet behöver garanteras nu och under kvarvarande avtalsperiod, det vill säga till och med den 31 januari 2027, eller så länge frakt- och biljettpriserna är kvar på en förhöjd nivå.

För att kompensera enbart för den ökning av fraktpriset som genomförts 2023 behövs ett statligt stöd om cirka 44 miljoner kronor per år. Om längdmetertaxan ska vara i nivå med vägpriser i övriga landet behövs ett statligt stöd om cirka 58 miljoner kronor per år. Detta stödbelopp är enbart beräknat på den faktiska kostnaden för färjeöverfarten och hanterar inte det faktum att gotländska frakter står med betydligt högre logistikkostnader än fastlandsdito. Dagens modell med Gotlandstillägg fungerar inte och behöver hanteras i särskild ordning.

Tillväxtverket som idag hanterar andra typer av stöd kan lämpligen hantera ett fraktstöd också till Gotland.

För persontrafiken går det inte att säga vad den senaste prishöjningen innebär i kronor och ören eller vad kostnaden skulle motsvara i vägpriser. Region Gotland gör bedömningen om ett indikativt årligt behov om 200 miljoner kronor. En stödmodell behöver utformas, lämpligen av exempelvis Trafikverket.

- Sammantaget hemställer Region Gotland om ett stöd motsvarande 244-258 miljoner kronor per år. För detta tar vi bland annat stöd i EU-fördraget, artikel 174, som handlar om att minska skillnaderna mellan olika regioners förutsättningar och om att överbrygga geografiska hinder för öar, säger Torsten Flemming, tillförordnad regiondirektör.