Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland skaffar ny lärplattform för förskola och grundskola

Publicerad 2023-02-22 11:50
Hösten 2022 påbörjade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ett arbete för att upphandla en ny lärplattform för förskolan respektive grundskolan. Planen är att upphandlingen ska vara klar under våren så att lärplattform kan börja implementeras i förskolan under våren 2023 och i grundskolan från augusti 2023.

Tidigare har en förstudie genomförts där en behovsanalys togs fram och utbudet på system genomlystes, för att kunna få en klar bild av vilken typ av lärplattform som skulle kunna vara aktuell.

Vad händer nu?

Just nu pågår en ansökningstid där leverantörer kan lämna anbud i upphandlingen av lärplattformar utifrån Region Gotlands kravspecifikation.

Upphandlingen för förskolan har redan stängt  och för grundskolan (inklusive särskola) stängs den den 2 mars. Sedan börjar en urvalsprocess. Målet är att ha en lärplattform på plats för förskola under våren 2023 och för grundskolan från augusti 2023.

- Att skaffa ny lärplattform är dels ett viktigt utvecklings- och förbättringsarbete. Det handlar bland annat om att minska överdokumentation och underlätta gemensam planering samt därmed förenkla arbetsvardagen för alla inom våra skolor. Sedan hoppas vi att vårdnadshavare ska uppleva att det blir enklare att följa sina barns utveckling och skolvardag, säger Bo Eriksson, avdelningschef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som är projektägare för projektet med nya lärplattformar.