Kontakt

Kontakt 

E-post: bygglov@gotland.se

Kundtjänst

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Chatt

Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00

I chatten kan du få svar på enklare frågor om bygglov av våra kundtjänstmedarbetare.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader kan du behöva söka rivningslov1, eller enligt göra en anmälan om rivning2

Du måste ansöka om rivningslov om:

  • Du ska riva eller flytta en byggnad inom detaljplan, som behövt bygglov för att uppföras, exempelvis ett garage.
  • Du ska riva delar av en byggnad inom detaljplan.
  • Du ska riva utanför detaljplan men det finns bestämmelser om rivningslov i områdesbestämmelserna för ditt område.

Du måste göra en anmälan avseende rivning om:

  • Du ska riva huvudbyggnader utanför detaljplan. För komplementbyggnader till småhus och ekonomibyggnader för jordbrukets behov, behövs varken anmälan eller lov.

Du behöver inte ansöka om rivningslov eller göra en anmälan om rivning om:

  • Du ska riva ett hus för att bygga ett nytt, då behöver du inte söka ett separat rivningslov utan tar med ansökan om rivning i din bygglovsansökan.
  • Du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar. Det gäller dock inte om inte regionen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.
  • Du ska riva utanför detaljplan om det gäller komplementbyggnader till småhus och ekonomibyggnader för jordbrukets behov

Observera att även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

 

1Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 10 §

2Enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 § 

Till din ansökan eller anmälan om rivning ska du skicka med:

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Markera på en tomtkarta vilken byggnad eller del av byggnad som du vill riva.
  • Rivningsmaterialinventering/rivningsplan. Redovisa vilka material som rivs bort och hur de tas om hand. Beskriv hur rivningen utförs och av vem. Redovisa även exempelvis byggnadsår, när eventuella större ombyggnationer eller renoveringar gjorts, bilder och/eller ritningar. Läs mer nedan under rubriken ”Rivningsavfall – planera din rivning”.
  • Kontrollplan. Redovisa vilka kontroller som kommer att genomföras, vad som ska kontrolleras och av vem. Det ska vara relevanta kontroller som är anpassade till ditt ärende.

Fler handlingar kan behövas beroende på åtgärd och plats och inför startbeskedet kan ytterligare handlingar behövas. 

Ansökan eller anmälan via post skickas till:
Miljö- och byggnämnden
621 81 Visby

För att rivningsavfallet ska hanteras på rätt sätt måste du planera rivningen.

Rivningsmaterialinventering, rivningsplan

En rivningsmaterialinventering ska identifiera vilka material, ämnen, skadedjur med mera som finns inbyggda. Detta görs för att man ska kunna planera för hur avfallet ska hanteras och omhändertas. Informationen används för att säkerställa att allt rivningsmaterial tas om hand på ett korrekt sätt.

Den som gör en materialinventering behöver ha god kunskap om olika byggmaterial och hur de ska hanteras. Kravet på kompetens för att genomföra inventeringen ökar ju mer omfattande rivningen är. I inventeringen identifieras de olika avfallsslagen och en uppskattning av mängden av de olika avfallsslagen görs. Det ska även anges hur material och ämnen skall fraktas och omhändertas. Det är särskilt viktigt att det framgår hur farligt avfall ska hanteras.

Rivningsmaterialinventeringen används som underlag för kontrollpunkter i kontrollplanen. Uppgifter om vilka entreprenörer som ansvarar för till exempel transport och omhändertagande av rivningsmaterialet ska framgå av kontrollplanen.

Rivningsavfall

Återanvändning av material ska eftersträvas och deponering ska vara det sista alternativet enligt avfallshierarkin:

1. återanvändning

2. materialåtervinning

3. energiåtervinning

4. deponering

Hantering av avfall regleras i miljöbalken (SFS 1998:808) och dess bestämmelser, främst avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Farligt avfall

Exempel på farligt avfall är asbest, lysrör, blyomfattade el-kablar, avfall som innehåller till exempel PCB eller kvicksilver och asfalt som innehåller stenkolstjära.

Olika typer av farligt avfall får inte blandas med varandra eller med andra avfallsslag. Farligt avfall ska förvaras på ett säkert sätt på rivningsplatsen i kärl med tydlig märkning.

Vid förekomst av virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp krävs oftast att materialet förstörs på plats, till exempel genom eldning. Ta dock alltid kontakt med Räddningstjänsten innan alternativet ”eldning” används

Brännbart avfall

Brännbart avfall ska sorteras ut från icke brännbart avfall redan på rivningsplatsen. Undantag kan göras i vissa fall, till exempel av utrymmesskäl.

Sanering

Innehåller byggnaden till exempel kvicksilverförorenade avloppsrör eller PCB-haltiga fogmassor/golv, betraktas den som ett förorenat område. En anmälan om sanering ska göras till miljö- och hälsoskydd. Kontakta alltid miljö- och hälsoskydd om du är osäker på om byggnaden är förorenad.

Upptäcker du en förorening under arbetets gång har du en upplysningsskyldighet och miljö- och hälsoskydd ska kontaktas omgående.

Avfallstransporter

Yrkesmässig transport av avfall eller transport av avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan eller tillstånd från länsstyrelsen. Den som lämnar avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet till någon annan för transport har en skyldighet att kontrollera att tillstånd finns alternativt att anmälan gjorts.

Lämnas farligt avfall till någon annan för transport ska ett transportdokument upprättas. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om lämnare, mottagare, avfallsslag och avfallsmängd.