Kontakt

Kontakt 

E-post: bygglov@gotland.se

Kundtjänst

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Chatt

Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00

I chatten kan du få svar på enklare frågor om bygglov av våra kundtjänstmedarbetare.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Marklov

Om du vill göra markarbeten kan du behöva söka marklov1. Marklov innebär ett tillstånd för att avsevärt förändra marken, till exempel genom schaktning eller fyllning.

Du behöver ansöka om marklov om:

 • Du ska schakta eller fylla ut marken på ett sätt som förändrar höjdläget på marken med mer än 50 centimeter och området är inom detaljplan.
 • Du ska fälla träd eller plantera skog och det i detaljplanen eller områdesbestämmelserna anges att det krävs marklov.
 • Åtgärden du vill göra är utanför detaljplan men i närheten av vissa anläggningar, exempelvis flygplatser.

Här hittar du detaljplanerna för Gotland

Du behöver inte ansöka om marklov om:

 • Du ska plantera exempelvis fruktträd på en villatomt.
 • Detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge och du höjer eller sänker markytan till den nivå som står i detaljplanen.
 • Du schaktar och fyller ut mark i samband med en byggåtgärd som fått beviljat bygglov. 
 • Du inom en villatomt ska anlägga en nedgrävd pool

För marklov gäller:

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
 • Åtgärden ska stämma överens med detaljplanens syfte.
 • Åtgärden får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplats eller försvarsanläggning.
 • Åtgärden får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.
 • Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

 

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 11-13§§

Till din ansökan om marklov ska du skicka med:

 • Markplaneringsritning i skala 1:200. Rita in markförändringarna på en tomtkarta. Det ska framgå tydligt vad du vill göra.  
 • Marksektion (genomskärning av marken) i skala 1:200. Visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgränser.
 • Kontrollplan. Det ska framgå vilka kontroller som kommer att genomföras och vad som ska kontrolleras. Det ska vara relevanta kontroller som är anpassade till ditt ärende. Om kontrollen utförs av någon annan än du som byggherre så ska det framgå vem som gör det.

Du behöver startbesked innan du får börja arbetet och inför startbeskedet kan ytterligare handlingar behövas.

Du kan också skicka in din ansökan via post till:
Miljö- och byggnämnden
621 81 Visby

Om en obebyggd tomt ska bebyggas så finns det särskilda bestämmelser.

 • Naturförutsättningarna ska så långt möjligt tas till vara.
 • Stora olägenheter och svårigheter för omgivningen och trafiken får inte uppkomma.
 • Det ska finnas en utfart där utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter lätt kan komma fram.
 • Det ska finnas utrymme för parkering, lastning och lossning.
 • Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnader och på annat sätt använda tomten. På allmän plats ska enkelt avhjälpta hinder alltid tas bort.
 • Risken för olycksfall ska begränsas.
 • Vid fritidshem, förskolor och skolor ska det finnas tillräcklig med friyta.
 • Större schaktningsarbeten och andra underjordsarbeten i samband med byggnation och markarbeten inom vattenskyddsområde kan kräva anmälan eller ansökan från enhet miljö- och hälsoskydd. Vilka krav som ställs skiljer sig åt i olika vattenskyddsområden.
 • Föreskrifterna till respektive vattenskyddsområde kan även innehålla andra krav som sökande behöver kontrollera i samband med bygglov. Det kan till exempel vara krav gällande petroleumhantering, energianläggningar, vattenbrunnar, avloppsanläggningar, upplag av avfall och bekämpningsmedelshantering.
 • Vad som menas med större schaktningsarbete definieras i respektive vattenskyddsföreskrifter. Inom Visbys vattenskyddsområde definieras det så här:
 • Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer omfattande anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande anses inte utgöra större schaktningsarbeten.
 • Kontakta enhet miljö- och hälsoskydd vid tveksamhet kring om det krävs en anmälan eller ansökan. Det finns mer information om vattenskyddsområden och kontaktuppgifter på en annan plats på vår hemsida.