Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

De sju länen ställer sig tillsammans bakom Gotlands behov av stabil färjetrafik

Publicerad 2023-02-10 08:05
Gotland ingår i ett transportpolitiskt samarbete som heter ”En bättre sits”, tillsammans med Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland och Östergötlands län. Alla länen ställer sig nu bakom Gotland och understryker vikten av stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter.

De sju länen riktar sig i en gemensamma skrivelse direkt till Trafikverket. Följande text är hämtad ur skrivelsen, som även finns tillgänglig i sin helhet i länk nedan.

Skrivelse angående Gotlands transporttillgänglighet

Mälardalsrådet koordinerar det transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits, som omfattar de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Länen arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag. Samarbetet värnar en hög nationell och internationell tillgänglighet för Stockholm-Mälarregionen, där Gotland är en viktig del.
 
Mot bakgrund av den kraftiga prishöjningen på färjeresor och -transporter till och från Gotland, tillsammans med den kommande upphandlingen av ett nytt färjetrafikavtal lämnar Mälardalsrådet denna skrivelse till Trafikverket för att understryka vikten av stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter. Skrivelsen bygger på vad regionerna i En Bättre Sits-samarbetet tidigare yttrat avseende den storregionala samsynen och prioriteringarna för Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur och tillgängligheten till Gotland, genom den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem (En Bättre Sits Systemanalys 2020).

Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter

För Gotland och för hela Stockholm-Mälarregionen är väl fungerande trafiksystem som binder samman ön med fastlandet avgörande. Färje- och flygtrafiken måste kunna bidra till en god tillgänglighet genom res- och transporttider, turtäthet och kapacitet som svarar mot de behov som finns på Gotland. För snabba resor och transporter är förbindelserna och hamnarna i Nynäshamn och Oskarshamn, liksom flygförbindelserna med Stockholmsområdet, viktiga.
 
Staten har det ekonomiska och politiska ansvaret för färjetrafiken till och från Gotland. Genom trafiken ska Gotland tillförsäkras en tillfredsställande tillgänglighet, för personresor och för näringslivets behov av godstransporter, samt förutsättningar för regional utveckling.
 
De sju regionerna i Mälardalsrådets samarbete En Bättre Sits har länge framfört att Gotlands färjetrafik måste ses som Gotlands landsväg till fastlandet och därför inkluderas i den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen. Det nuvarande trafiksystemet ses som relativt väl fungerande. Upphandlingsprocesserna skapar dock återkommande osäkerhet i det gotländska samhället och näringslivet om hur trafiken ska komma att se ut. Osäkerhet om långsiktiga spelregler, som till exempel överfartstider och kapacitet är till nackdel för utvecklingen. Mot bakgrund av det senaste årets prisökningar inom bland annat persontrafiken anser vi att detta måste beaktas, så att förändringar inte slår mot lokala företag och näringar och underminerar Gotlands konkurrenskraft. Tillgängligheten till Gotland är en viktig fråga för Stockholm-Mälarregionen och hela Sverige.