Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-02-09 17:52
Miljö- och byggnämnden har sammanträtt i dag den 9 februari och godkände då sin verksamhetsberättelse för år 2022. På dagordningen fanns bland annat även en detaljplan som möjliggör 180 nya bostäder som nu skickas till samråd och en rapport om åtgärdsprogrammet för minskning av skadliga partiklar i utomhusluften i Visby.

Nämnden godkände verksamhetsberättelsen

Miljö- och byggnämnden har i dag godkänt sin verksamhetsberättelse för 2022, som beskriver hur det gått för samhällsbyggnadsförvaltningen och verksamheterna under föregående år.

Inflödet av bygglovsärenden och planansökningar har varit högt och medfört stor arbetsbelastning. Inströmningen av bygglovsärenden förväntas minska under 2023 då detta påverkas av det oroliga omvärldsläget, den ansträngda energisituationen och inflationen. Planenheten förväntas kunna driva flera detaljplaner framåt under 2023.

För första gången på länge har kontrollmålen för livsmedelskontrollen uppnåtts. Detta är till stor del ett resultat av ett förändrings- och effektiviseringsarbete som inleddes under slutet av 2019. Sommaren präglades av en stor mängd ärenden om serveringstillstånd samt tillsyn av buller, främst i Visby innerstad.

Under hösten 2022 beslutade miljö- och byggnämnden att införa en prioriteringsmodell för detaljplaneuppdrag som förväntas skapa bättre tydlighet för sökande, bättre arbetsmiljö för medarbetare och bättre bidra till bostadsförsörjningsmålet.

Nämnden har ett negativt ekonomiskt resultat med omkring 5 miljoner kronor. Intäkterna för året var 5,1 miljoner kronor under budget samtidigt som kostnaderna landade närmast på budgeterad nivå. Omkring 35 procent av intäkterna kommer från budgetramen, det vill säga är skattefinansierade, medan 65 procent är taxefinansierade intäkter.

Underskottet består till stor del av reducerade bygglovsintäkter som vid årets slut uppgick till 5,5 miljoner kronor. Enhet plans intäkter är även under budget, vilket påverkats av att flera medarbetare har fått lägga mycket arbetstid på arbetet med översiktsplanen för Gotland, som inte är intäktsgenererande.

 

Rapportering av åtgärdsprogram PM10 för 2021–2022

Ledamöterna tog även emot information om åtgärdsprogrammet för luftkvalitet i Visby. Där konstateras att luftkvaliteten i grunden är god, men att vägtrafiken ger ökade halter av små partiklar i luften (PM10) främst under torra perioder under våren innan gatorna sopats rena. Under åtgärdsprogrammets första tre år, 2019–2022, har Region Gotland därför fokuserat på åtgärder kopplade till väghållning (beläggning, halkbekämpning, städning) samt förbättrat mätningen av PM10.

Åtgärderna har i första hand utförts i testområdet vid Östercentrum där mätstationen finns. Vid vissa väderförhållanden blir det ändå fortsatt höga partikelhalter vid mätstationen och säsongen 2022 överträddes miljökvalitetsnormen för luft.

Region Gotland behöver nu säkerställa att tillräckliga satsningar utförs för att hamna inom miljökvalitetsnormen. Det innebär att fortsätta med de åtgärder som ska utföras enligt åtgärdsprogrammet, samt aktivera vissa ytterligare åtgärder eftersom de primära åtgärderna inte har visat sig tillräckliga.

 

Upprättande av detaljplan – del av Visby Bogen 1 med flera

Miljö- och byggnämnden beslutade att skicka vidare ett detaljplaneförslag på fastigheten Visby Bogen 1 till samråd. Planen beräknas möjliggöra omkring 180 nya lägenheter i flerbostadshus i Gråbo, Visby.

Den nya bebyggelsen med tillhörande utemiljöer ska enligt förslaget uppföras på och invid parkeringsytor i den västra och norra delen av Visby Bogen 1, i området för den före detta förskolan i Visby Ventilen 1 och på parkmark inom del av Gråbo 1:3.

Planförslaget innebär även att ett torg skapas för att fungera som en mötesplats mellan ny bebyggelse och befintlig bebyggelse, där även gång- och cykelvägen mellan Terra Nova och Gråbo Centrum passerar.

 

Kommentar:

– Det känns jätteroligt att detaljplanen går vidare till samråd. Det kan bli 180 bostäder här och det är Visby och Gotland i stort behov av. Den nya bebyggelsen kommer att bidra med ytterligare kvaliteter till Gråbo och ge området en ordentlig uppfräschning. Ett extra plus är att de nya lägenheterna kommer att ligga nära den fina Gråboskolan, säger Andreas Unger (M), ordförande i miljö- och byggnämnden.

 

Uppförande av 10 uthyrningsstugor för tillfällig vistelse (Fide camping)

Miljö- och byggnämnden beslutade i dag att bevilja bygglovsansökan för i huvudsak uppförande av 10 uthyrningsstugor tillhörande Fide camping, på fastigheten Fide Anderse 1:10. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område på södra Gotland.

Ärendet avser ansökan om permanent bygglov för stugorna efter att de 2019 beviljades tidsbegränsat lov i tre år. Det tidsbegränsade bygglovet bedömdes då kunna medges eftersom det då fanns ett pågående detaljplanarbete på fastigheten som sedan dess återkallats på den sökandes initiativ. Den förutsättning som tidigare fanns för att medge tidsbegränsade lov finns inte längre, således är det platsens lämplighet och förutsättningar som ska bedömas.

Den sammantagna bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att åtgärden skulle utgöra påtaglig skada på riksintresset som värnar om naturmiljön och därmed inte uppfyller alla de krav som ställs enligt plan- och bygglagen.

Miljö- och byggnämnden går emot förvaltningens förslag och beviljar bygglov. Nämnden gör bedömningen att åtgärden inte skulle utgöra påtaglig skada på riksintresset som värnar naturvärden och därför kan bygglovet beviljas.

 

Kommentar:

– Stugorna står redan där de står och i översiktsplanen är området dessutom utpekat som ett turistområde där utveckling är möjlig. Campingen skapar utveckling och viktiga arbetstillfällen på södra Gotland och jag ser inte att stugorna skulle skada naturintresset. Om något bidrar de till att göra naturen tillgänglig för fler. Det skulle inte kännas rätt att inte bevilja bygglov helt enkelt, säger miljö- och byggnämndens ordförande Andreas Unger.