Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-02-09 15:40
Socialnämnden sammanträdde den 9 februari. Bland annat fattades det beslut om bokslut, verksamhetsberättelse och Terra Nova särskilda boende.


Bokslut 2022 

Socialnämnden godkände bokslutet där resultatet för år 2022 blev ett plus med 46 miljoner kronor.
 
Överskottet beror till största del på statsbidrag och att förvaltningen inte kunnat verkställa beslut om att flytta in till särskilda boenden och till boenden enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Detta på grund av att det finns en kö.
 
Det är ett stort överskott mot budget inom äldreomsorgen. Ett nytt arbetssätt inom barn- och ungdomsvården har bidragit till överskottet.
 
För LSS-insatser redovisas ett underskott. Sett till nationella mått bedrivs LSS-verksamheten med mycket låga kostnader. Det finns dock en tydlig skillnad mellan behov och resurser inom denna verksamhet.
 
– Naturligtvis ser vi positivt på vårt överskott även om vi gärna hade sett att vi inte hade kö till särskilda boenden. Vi har gjort och gör många viktiga saker med hjälp av statsbidragen, bland annat utbildningar genom Äldreomsorgslyftet. Det är också roligt att individ- och familjeomsorgens överskott är ett gott exempel på att tydliga mål och förändrade arbetssätt ger effekt i form av både lägre kostnader och bibehållen kvalitet, säger Håkan Ericsson (S), ordförande i socialnämnden.

 

Verksamhetsberättelse 2022

Utdrag ur verksamhetsberättelsen:

  • Utvecklingen och digitaliseringen är tydlig i förvaltningen. Det har skapats system och strukturer för att arbeta med digitala stöd för brukare och medarbetare. Exempel är säkra digitala möten, läkemedelsautomater och planeringsverktyg i mobilen
  • Ett stort fokus har varit på förvaltningens kvalitetsarbete. 
  • Flera brukarundersökningar under året ger våra insatser goda betyg.
  • Det nya korttidsboendet på Korpen i Visby invigdes under våren. 
  • Resultatet av årets medarbetarundersökning visar det bästa resultatet sedan 2017. 89 procent av förvaltningens medarbetare svarar att de känner sig motiverade i sitt arbete och 87 procent svarar att de känner sig respekterade av sin chef. Dock kvarstår utmaningar med bland annat stress
  • Under året har förvaltningen fortsatt sin stora satsning på kompetensutveckling och ökade sysselsättningsgrader inom omvårdnad och omsorg. 
  • Pandemin fortsatte även under 2022 att påverka verksamheterna och sjukfrånvaron negativt, framförallt under hösten. 
  • Kompetensförsörjningen var, och fortsätter framåt att vara, den största utmaningen. Färre i arbetsför ålder behöver finnas till för allt fler äldre i samhället. 
  • Förvaltningen har haft lättare att rekrytera socionomer tack vare socionomprogrammet vid Uppsala universitet.
  • Omvärldsfaktorer såsom kriget i Ukraina, energipriser och inflation påverkar förvaltningen på olika sätt. Dock syntes inga tecken på att fler på Gotland behövde försörjningsstöd. 
 
Socialnämnden godkände verksamhetsberättelsen.
 
 

Uppdrag från ordförande. Avbryta upphandlingen av särskilda boendet Terra Nova

Socialnämnden beslutade att avbryta upphandlingen av särskilda boendet Terra Nova i Visby. Beslutet togs efter votering med siffrorna 9 för och 4 emot.
Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.
 
Terra Nova särskilda boende drivs i dag i privat regi av Attendo och nuvarande avtal löper ut 2024-10-31. 
Verksamheten har i Attendos regi haft omfattande brister i kvalitet under flera år och förvaltningen införde i september 2022 ett intagningsstopp på boendet som hävdes 1 februari i år. 
 
– Det viktigaste är att de äldre som bor sina sista år på Terra Nova äldreboende får en så säker och värdig omsorg som möjligt. Attendo har inte på Terra Nova kunnat leva upp till de kvalitetskrav vi ställer, så därför vill vi ta över i egen regi för att öka bemanning och kompetens och därmed säkra kvaliteten. Det är viktigt att de äldre och deras anhöriga kan känna trygghet med verksamheten på Terra Nova särskilda boende, säger Håkan Ericsson (S).
 
– Attendo Terra Nova har vid upprepade tillfällen brustit i transparens gällande brister i kvaliteten, det gör att förtroendet i nuläget är för lågt för att riskera en fortsättning med dem som ansvariga efter avtalstidens slut. Det är viktigt att Region Gotland skickar en tydlig signal att stora brister i kvaliteten för de äldre aldrig får accepteras, säger socialnämndens förste vice ordförande, Andreas Vall (M).

 

Uppdrag från ordförande. Förbereda övertagande av särskilda boendet Terra Nova i egen regi efter att nuvarande avtal löper ut 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag förbereda övertagandet av boendet i egen regi. Boendet drivs för närvarande av Attendo. Nu ska Region Gotland ta över driften från och med den 1 november 2024.
I en rapport till nämnden skriver förvaltningen att den största risken med ett övertagande bedöms vara svårigheten att rekrytera personal.

 

Kompletteringsbudget investeringar 2023

Socialnämnden beslutade att begära kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2022-års investeringsbudget med 46 500 000 kronor. Medlen avser gruppbostad LSS samt om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården. Dessa medel vill nämnden alltså ta med till 2023.

 

Investeringsplan 10 år

Socialförvaltningen har ett ökat behov av vård- och omsorgslokaler, främst beroende på att antalet äldre invånare ökar.
 
Socialnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel för utbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården. Socialnämnden har också beviljats medel för ett äldreboende i Klintehamn som planeras vara klart 2025. Det behövs ytterligare cirka 190 nya platser i särskilt boende för äldre fram till början av 2030-talet. 
 
Vad gäller bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är det svårt att gör en prognos. Det är dock tydligt att det finns ett behov av fler platser.
 
Till nya boendeformen lågtröskelboende behövs också lokaler.
 
Socialnämnden godkände investeringsplanen för 2024-2033

 

Diagonalen

Socialnämnden beslutade att från budgeten för försörjningsstödet ta medel, drygt 400 000 kronor, för att bekosta Diagonalen under 2023.
 
Diagonalen är en verksamhet där utlandsfödda personer med ett långvarigt behov av försörjningsstöd fått en anställning på Röda Korset. Diagonalen har visat på positiva resultat och vill nu fortsätta med tre nya anställningar.