Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-02-07 15:49
Idag den 7 februari har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat om sin verksamhetsberättelse för år 2022 och investeringsplanen för perioden 2024-2033.

Nämnden godkände verksamhetsberättelsen

GVN har idag godkänt sin verksamhetsberättelse för 2022, som beskriver hur det gått för nämnden och verksamheterna under föregående år. Den samlade bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter i hög utsträckning uppnår målen i styrkorten. Nämnden har ett positivt resultat på 12,1 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med prognosen vid delårsrapport 2 som pekade på ett resultat på 6,2 miljoner kronor.

Att resultatet slutligen landade på 12,1 miljoner kronor hänger samman med de extra budgetförstärkningarna och tillskotten på 6,3 miljoner kronor nämnden fått - 5,3 miljoner kronor i statligt stöd för att täcka kostnader för sjukfrånvaro under pandemin samt en miljon kronor från ”Skolmiljarden”[1]. Dessutom har flertalet verksamheter levererat ett bättre resultat än prognosen vid delår 2, vilket starkt påverkat det ekonomiska resultatet. Semesterlöneskulden på 1,4 miljoner kronor bidrog också till det förbättrade resultatet.

Två stora händelser som påverkat nämndens verksamheter under år 2022 är dels coronapandemin - som gav höga sjuktal i början av förra året - och dels det pågående kriget i Ukraina som lett till ökade kostnader och ett ökat flyktingmottagande.

– Som nytillträdd ordförande i nämnden konstaterar jag att jag kommer till en verksamhet som på alla sätt är välskött. Jag konstaterar att arbetet med att hålla en god kvalitet inom de ekonomiska ramarna är väl utfört), säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Investeringsplanen för perioden 2024-2033 har fastställts

Ledamöterna i GVN beslutade även om investeringsplanen för perioden 2024-2033 som utgör underlag för nämndens strategiska plan och budget 2024–2029. Investeringsbehovet för nämnden för perioden 2024–2033 beräknas till cirka 216,1 miljoner kronor.

Wisbygymnasiet har fortsatt stora lokalbehov och behovet styrs bland annat av elevernas val av program och en prognosticerad elevökning. I investeringsplanen är prislappen för att samla alla Wisbygymnasiets program på Solrosenområdet i Visby cirka 200 miljoner kronor. Närmare 17 miljoner kronor behövs även för investeringar i maskiner och inventarier framför allt på yrkesprogrammen. Under 2025-2028 finns också ett behov av fler idrottshallar och en utredning kring detta pågår.

Cirka sju miljoner kronor i investeringsplanen ska gå till trygghetsskapande åtgärder på gymnasiet i form av exempelvis förstärkt belysning, montering av kodlås och förbättring av skalskydd.

För Vuxenutbildningen planeras ett omfattande anpassnings- och underhållsarbete av de befintliga lokalerna beräknat till 39 miljoner kronor under planperioden. En nybyggnation för hela Vuxenutbildningen för att ersätta utdömda och tillfälliga lokaler uppskattas till 180 miljoner kronor.

GVN beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.

– Vad gäller de investeringar nämnden anser behövs, är de väl avvägda utifrån framtida behov, även om det är svårt att nu blicka så långt fram som till år 2033, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Nämndens kallelse återfinns härLänk till annan webbplats.

[1] Bidraget har syftat till att bidra till insatser för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.