Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fiskebodar på Lilla Karlsö

Upphandling- stöd och instruktioner

Offentlig upphandling är den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp. Det finns regler för hur detta ska gå till.

Offentlig upphandling ska säkerställa att organisationer inom offentlig sektor öppnar upp sina inköp för konkurrens. Det görs för  att se till att skattemedel används så effektivt som möjligt och att alla företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på lika villkor.

I stort sett alla inköp som görs inom offentlig sektor, även hyra och leasing, är offentlig upphandling och omfattas därför av upphandlingslagarna. Beroende på vad det är som ska upphandlas och hur mycket upphandlingen är värd blir olika bestämmelser i upphandlingslagarna aktuella.

Alla Region Gotlands inköp, i samtliga nämnder, regleras av upphandlingslagarna och av regionens inköpspolicy med tillhörande riktlinjer. Syftet med Region Gotlands inköpspolicy är att styra alla inköp så att de bidrar till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodose våra behov av varor, tjänster och byggentreprenader.

För att lära dig mer om hur upphandling går till: Om offentlig upphandling | Upphandlingsmyndigheten