Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Påverka som granne

Det är Miljö- och byggnämnden som fattar beslut om bygglov, men i vissa fall samlar nämnden in och överväger synpunkter från grannar inför beslutet.

I ett bygglovsärende ska grannar få möjlighet att yttra sig i bland annat följande fall:

  • När förslaget inte följer detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Byggnationer utanför detaljplanelagt område

Du som granne får då möjlighet att yttra dig om det som kan påverka dig, exempelvis farhågor om störning, insyn, skuggning och liknande. Det görs sedan en bedömning om huruvida åtgärden kan anses utgöra en betydande olägenhet.

Grannar hörs inte om förslaget följer detaljplanens bestämmelser eller om åtgärden bedöms utgöra en kompletteringsåtgärd utanför detaljplanelagt område.

Vem är berörd granne?

I varje enskilt fall avgör vi vilka grannar som räknas som berörda och ska höras i ett så kallat grannehörande. Ofta är det grannar som delar en tomtgräns eller bor på andra sidan en mindre väg som räknas som berörda, men beroende på åtgärd kan det ibland vara fler.

Om du är berörd granne får du ett digitalt eller fysiskt brev från oss med information.

När synpunkterna från grannar har samlats in får den som sökt bygglov möjlighet att bemöta inkomna synpunkter. Därefter fattar nämnden ett beslut.

Att överklaga ett beslut

Samtliga berörda grannar får meddelande om beviljade bygglov, oavsett om man inkommit med yttrande i ärendet eller inte. Är du inte nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Beslutet med tillhörande handlingar finns tillgängliga på Miljö- och byggnämnden. Överklagan ska ske inom tre veckor efter att du har fått beslutet och information om hur du gör finns i beslutet.