Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-11-23 06:37
Den 22 november, har miljö- och byggnämnden haft sammanträde. Bland annat har Visby Södertull 11, det som av de flesta kallas ”Kinakrogen” beviljats bygglov.

Under tisdagens sammanträde med miljö- och byggnämnden behandlades 31 ärenden. Här berättar vi om några av dem.

Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn

Visby Södertull 11 beviljas bygglov men nekas byte och borttagande av takfönster

Information om ärendet:

Ansökan avser om- och tillbyggnad av restaurang- och flerbostadshus, ändring av fasader och takfönster, uppförande av plank samt underhåll av tak och fasader på fastigheten Visby Södertull 11. Fastigheten är belägen i Visby innerstad, närmare bestämt vid Södertorg.

Regionantikvarien har inkommit med ett yttrande i ärendet där det framgår att den föreslagna tillbyggnaden med loftgång/takterrass inte bedöms vara förenlig med detaljplanens bestämmelser och byggnadsordningens riktlinjer. Av yttrandet framgår att den tänkta tillbyggnaden som förläggs mot huvudbyggnadens södra fasad innebär att större delen av gårdssidan byggs för, vilket gör att det bevarade fasaduttrycket mot gården påverkas negativt.

En av utgångspunkterna i ställningstagandet gällande denna del av ansökan är att dessa åtgärder beviljats bygglov 2017. Trots det yttrande som regionantikvarien nu inkommit med kvarstår det faktum att förutsättningarna och de kulturhistoriska värdena för den aktuella byggnaden och fastigheten inte förändrats märkvärt sedan det förra bygglovet beviljades. Det skulle krävas en större förändring av förutsättningarna för att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle kunna göra en helt annan bedömning till i princip samma ansökan bara fem år senare. Även om förvaltningen generellt är restriktiva till loftgångar, utanpåliggande trapplösningar och takterrasser i Visby innerstad bedöms det nu aktuella förslaget redan vara prövat och godkänt under 2017.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan om bygglov ska beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen för den del av ansökan som avser om- och tillbyggnad av restaurang- och flerbostadshus ändring av fasader, uppförande av plank samt underhåll av tak och fasader då åtgärderna bedöms vara planenliga. Byggnadernas och gårdsmiljöns kulturhistoriska kvaliteter bedöms inte påverkas negativt och tillbyggnaden medför inte en överexploatering av fastigheten. Åtgärden bedöms utföras varsamt och varken byggnaden eller bebyggelsemiljön förvanskas (8 kap 13 §, 17 § plan- och bygglagen).

Förvaltningen bedömer att ansökan om bygglov ska avslås för den del som avser uppförande, utbyte samt borttagning av takfönster då åtgärderna skulle skada kulturvärdena och inte utförs varsamt enligt 8 kap 13 § PBL. Åtgärderna bedöms inte vara förenliga med Byggnadsordningens riktlinjer och utgör därmed en planavvikelse. Avvikelsen bedöms inte vara en sådan liten avvikelse som gör att bygglov kan lämnas enligt 9 kap 31 b § PBL.

Beslut:

Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang- och flerbostadshus (en ny lägenhet), ändring av fasader, uppförande av plank samt underhåll av fasader med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för byte och borttagande av befintliga takfönster samt uppförande av tre nya takfönster med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beslut om byggsanktionsavgift

Information om ärendet:

Ärendet gäller olovliga åtgärder, såsom schaktning och spettning ned i berget, (på en area om cirka 2 200 kvadratmeter) som har utförts på fastigheten Visby Järnvägen 2 under september till oktober 2021 utan beviljat bygglov och startbesked. Schaktningsarbetet har även fortgått under våren 2022.

Enligt plan- och bygglagen ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörjar en åtgärd som kräver lov innan miljö- och byggnämnden har lämnat startbesked.

Beslut:

Miljö- och byggnämnden påför KÅCU AB en byggsanktionsavgift om 2 415 000 kronor och avslutar därmed ärendet.

Miljö- och byggnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från att beslutet vunnit laga kraft.

Bygglov i anslutning till Guldkaggen i Burgsvik

Information om ärendet:

Ärendet gäller Öja Bobbenarve 1:79, 1:125 och 1:126 – den del av Burgsviks hamn som planlades 1997 med syfte att bana väg för en utveckling av värdshuset Guldkaggen. Först 2008 prövas ett förslag på full utbyggnad av planen, ett förslag som bär många likheter med den nuvarande ansökan.

Då liksom nu baserades projektet på en idé om att riva den befintliga förrådsdelen intill Guldkaggen och ersätta den med en större tillbyggnad med nytt innehåll. Då liksom nu höll också förvaltningen samma linje i bedömningen: om förrådsdelen trots allt ska ersättas bör en ny tillbyggnad följa det befintliga förrådets storlek och underordnade karaktär i förhållande till Guldkaggen. Byggnaderna är del av en bebyggelsemiljö i hamnområdet som tillsammans berättar om Burgsviks, stenindustrins och hamnens utveckling – kulturvärden väl värda att värna om. Även om dåvarande arbetsutskottet hörsammade förvaltningens argument så beslutade senare nämnden att bevilja ansökan.

Långt senare, i december 2019, inkommer en ansökan från samma bolag med ett omarbetat förslag. Då hyste man en förhoppning om ett snabbt beslut baserat på det äldre beviljandet, men det är först nu – tre år senare – som ärendet blivit moget att lyfta för beslut. Handläggningen har bland annat kretsat kring att lösa komplex och omfattande planproblematik, utformningskrav, parkeringstal samt hantering av remiss- och granneyttranden. Kärnan har dock alltjämt varit förrådets vara eller icke vara, samt den nya tillbyggnaden och dess utformning.

Sökanden har från ett tidigt stadium varit medveten om förvaltningens avsikt att lyfta ärendet för avslag utifall att vissa grundpremisser inte följs. Man har dock valt att, med stöd av förvaltningens synpunkter och kompetens, utveckla förslaget så långt som möjligt innan beslut fattas.

Förvaltningens grundhållning står dock fast: det befintliga förrådet bör i första hand bevaras och en ny tillbyggnad bör i andra hand följa det befintliga förrådets underordnade grunddrag för att kunna beviljas. Vidare kvarstår också en stor planavvikelse gällande de föreslagna sjöstugornas byggnadsarea (43 procents överslag per byggnad), vilket gör att förvaltningen även ställer sig negativ till dessa. Avvikelsen bedöms sakna stöd i planens syfte samt ha en negativ påverkan på bebyggelsemiljöns kulturvärden. För dessa delar i ansökan föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen därför ett avslag, med stöd av 9 kap 34, 30 och 31b §§ plan- och bygglagen.

I övrigt finner förvaltningen att föreslagna två parhus, rivning (flytt) av visningshus, avfalls- och förrådsbyggnad, fasadändring och parkering är planenliga eller som mest utgör en liten avvikelse (gällande fasadkulör på avfalls- och förrådsbyggnad). För dessa åtgärder föreslås att bygglov beviljas, med stöd av 9 kap 34, 30 och 31b §§ plan- och bygglagen.

Eva Ahlin (C) yrkar:

”Miljö- och byggnämnden anser att förrådet inte har såna antikvariska värden att rivningslov inte kan beviljas. Miljö- och byggnämnden instämmer i sökandens inlämnade antikvariska konsekvensanalys vad gäller tillbyggnad av Guldkaggen, de proportioner som föreslås dominerar inte mot Guldkaggen på ett sådant sätt att det är grund för avslag. Bygglov ska därför beviljas.”

Beslut:

Miljö och byggnämnden går emot förvaltningens förslag och beslutar:

Avseende nybyggnad av 7 st. sjöbodar (tillfällig vistelse):
• Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 34, 9 kap 30 och 31b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Avseende rivning av befintligt visningshus, nybyggnad av två parhus (fritidshus), rivning av befintligt magasin, tillbyggnad av huvudbyggnad (Guldkaggen) med sex fritidshuslägenheter samt avfalls- och förrådsbyggnad, fasadändring (spiraltrappa) och anordnande av parkering:
• Miljö- och byggnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 34, 9 kap 30 och 9 kap 31b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.