§ 260 Remiss. Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft

Utskrivet från: http://gotland.se/11610
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 260
Remiss. Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft

AU § 207
KS2003/0321-21
- Miljödepartementet 2003-08-06
- Ledningskontoret 2003-10-12
Boverket har haft regeringens uppdrag att redovisa planerings- och beslutsunderlag som visar de övergripande förutsättningarna för storskalig utbyggnad av vindkraftsanläggningar i havs- och fjällområden. Miljödepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Boverkets slutrapport.

Områden där lämpligheten av en ev. vindkraftsutbyggnad bör studeras närmare betecknas planeringsområden och kan vara av två slag: områden med andra allmänna intressen av betydande omfattning och styrka, eller områden med lägre grad av konkurrerande allmänna intressen. Stoppområden betecknas områden med mycket starka konkurrerande allmänna intressen som bör prioriteras framför en storskalig vindkraftsutbyggnad och som sannolikt skulle skadas av en sådan. Dessa områden kan vara områden med mycket stora bevarandevärden, områden av mycket stor betydelse för samhällsviktiga verksamheter och områden som inslag av båda dessa.

För att inte föregripa kommunal prövning och tillståndsprövning avstår Boverket från att peka ut alla områden som har goda fysiska förutsättningar men verket redovisar ändå några områden som bedöms vara strategiskt intressanta för vindkraftslokalisering inom en tioårsperiod och i första hand för lokalisering av pilotanläggningar. Under byggandet och utvärderingen av dessa anläggningar kan kommunal eller regional planering med utgångspunkt i det av riksdagen angivna målet för vindkraftutbyggnaden – 10 TWh år 2015 genomföras.

Havet utanför Gotland ingår inte bland det urval av områden som Boverket bedömt vara av särskilt strategiskt intresse att utreda närmare. I urvalet ingår områden som ligger ”utom synhåll” från kust och som inte hör till de mest värdefulla för andra allmänna intressen. Dessa strategiskt intressanta områden skulle kunna vara tänkbara för pilotanläggningar; d.v.s. de bedöms inte nu vara lämpliga utbyggnadsområden utan först efter närmare utredning.

Ledningskontoret har tillsammans med stadsarkitektkontoret upprättat förslag till yttrande.

Yrkande och omröstning:
Bror Lindahl (m) yrkade att arbetsutskottets förslag skulle antas samt att ett särskilt yttrande skulle bifogas skrivelsen till miljödepartementet.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Bror Lindahls tilläggsyrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Bror Lindahls förslag. 14 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Roy Hansson (m), Lena Celion (m) och ordföranden Jan Lundgren (s). 1 ledamot röstade nej: Bror Lindahl (fp). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

  • Yttrande avges i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag.
Reservation:
Bror Lindahl reserverade sig till förmån för eget särskilt yttrande.

Register