§ 259 Remiss. Miljöbedömningar avs. vissa planer och program. SOU 2003:70

Utskrivet från: http://gotland.se/11608
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 259
Remiss. Miljöbedömningar avs. vissa planer och program. SOU 2003:70

Au § 206
KS2003/0319-10
- Miljödepartementet 2003-07-18
- Byggnadsnämnden 2003-09-24, § 192
- Ledningskontoret 2003-09-30
Miljödepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på PBL-kommitténs delbetänkande ”Miljöbedömningar avseende vissa planer och program”. Betänkandet avser vilka författningsmässiga åtgärder som behövs för att i lagstiftningen införliva ett EG-direktiv om ”strategiska miljöbedömningar”. Direktivet innebär att miljöbedömningar – genom utarbetande av miljörapport – ska göras för vissa planer motsv. som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

PBL-kommittén konstaterar att miljöbedömningar inte är någon ny företeelse i svensk lagstiftning. Kommittén föreslår att bestämmelserna om miljöbedömningar förs in i miljöbalken och kallar det dokument som upprättas miljökonsekvensbeskrivning (direktivets miljörapport) för att skilja det från den miljörapport som redan idag existerar som begrepp i svensk lagstiftning. Kommittén anser vidare att lagstiftningen inte ska gå längre än direktivets miniminivå och att det bör ankomma på regeringen att ange vilka planer och program som ska omfattas och vad som ska anses ligga i begreppet betydande miljöpåverkan. Kommittén föreslår också en övervakningsskyldighet för den myndighet som upprättat miljökonsekvensbeskrivningen; efter att planen eller programmet antagits ska myndigheten (kommunen) skaffa sig kunskap om den miljöpåverkan som genomförandet faktiskt medför.

Byggnadsnämnden har ingen erinran mot förslaget. Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande i vilket förslaget tillstyrks och arbetet med miljöbedömningarna kommenteras.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i huvudsaklig överensstämmelse med ledningskontorets förslag.

Register