Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-10-27 14:30
Idag den 27 oktober har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat vilka utbildningar som ska erbjudas i samband med kommande gymnasievalet.

Fortsatt 17 program att välja på i gymnasievalet 

Kommunala Wisbgymnasiet ska erbjuda 16 nationella program och 29 inriktningar för väljande elever samt den riksrekryterande sjöfartsutbildningen med två inriktningar. Det beslutade nämnden idag. Även fyra introduktionsprogram ska erbjudas för obehöriga elever. Totalt omfattar gymnasieorganisationen 527 utbildningsplatser. 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) kommer att erbjudas för elever som väljer samhällsvetenskapsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet för de som vill kombinera gymnasiestudierna med en elitsatsning inom idrott. Inom NIU erbjuds idrotterna fotboll (med 36 platser) och innebandy (med tolv platser).

Inom den lokala idrottsutbildningen (LIU) erbjuds fotboll, friidrott, innebandy, ishockey, orientering och gymnastik.

När sökandebilden till gymnasiet från det preliminära valet är klart våren 2023 fastställer nämnden vilka utbildningar som kan starta och antalet utbildningsplatser på respektive program. 

I samband med att ärendet med gymnasieutbildningsutbudet beslutades passade Wisbygymnasiets rektor Peter Lerman på att berätta om hur de nationella förändringarna kring yrkes- respektive högskoleförberedande program som regeringen beslutat om påverkar schemaläggningen för eleverna. 

Behovet av transportutbildning på ön har utretts 

GVN har tidigare gett utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda det långsiktiga behovet av transportutbildning på ön. Detta mot bakgrund av att det råder en brist på lastbilschaufförer. Idag fick nämnden en återrapportering kring detta.

Det saknas idag transportinriktning på gymnasieskolans fordons- och transportprogram – den lades ned för ett antal år sedan efter en större översyn av Wisbygymnasiets alla utbildningar, och då på grund av att det fanns få sökande elever samtidigt som utbildningen av det skälet ansågs vara orimligt kostsam per elev. Gotländska elever har möjlighet att söka transportinriktningen på fastlandet med rätt till ekonomiskt stöd för inackordering. Den kommunala vuxenutbildningen på Gotland erbjuder både en yrkesförarutbildning med inriktning mot persontransport (buss) och en med inriktning mot godstransport (lastbil). Dessa utbildningar finansieras via statsbidrag och utväxlingen av yrkesutbildade har varit god.

Efter att ha utrett frågan gör förvaltningen bedömningen att tillgången på transportutbildade genom vuxenutbildning blir balanserad på Gotland och är kommunalekonomiskt gynnsamt. Att på nytt starta transportinriktningen på Wisbygymnasiet, skulle innebära stora investeringskostnader och riskerar därmed urholka utbildningsutbudet och tvinga skolan att minska sina platser på andra program/inriktningar.

GVN beslutade att ta emot rapporten.

Nämndens verksamhetsplan fastställdes

GVN fastställde idag verksamhetsplanen för år 2023. Verksamhetsplanen tydliggör vad huvudmannen vill uppnå under året och knyter ihop regionfullmäktiges övergripande mål från koncernstyrkortet med verksamhetsplanering och budget i nämndernas verksamheter.

Bland de prioriterade aktiviteterna för kommande året är bland annat insatser för fullföljd gymnasieutbildning, effektfulla arbetslivsinsatser som skapar möjligheter för individer som står långt ifrån arbetslivet att etablera sig i arbete och studier, fortsatt översyn av verksamheternas personella resurser för att minska behovet av vikarier, aktivt lönebildningsarbete samt kartlägga och analysera behoven av chefs- och ledningsstöd ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Denna artikel har tillförts en ändring. Idrotten ishockey fanns inte med bland de LIU-idrotter som ursprungligen angavs i texten om gymnasieutbudet.