§ 258 Huvudmannaskap för Gotlandsleden

Utskrivet från: http://gotland.se/11606
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 258
Huvudmannaskap för Gotlandsleden

Au § 205
KS2002/0500-31
- (Kommunstyrelsen 2003-02-20, § 51)
- Ledningskontoret 2003-10-01
På uppdrag av kommunstyrelsen har frågan om behovet och värdet av, samt huvudmannaskapet för cykelleden Gotlandsleden utretts. Frånvaron av huvudman har lett till att skötsel, skyltning, underhåll och marknadsföring inte samordnas.

Utredningen har låtit genomföra en intervjuundersökning bland cykelturister som enligt ledningskontoret bekräftar värdet av leden. Även Gotlands Turistförening har ansett att leden, i ett fungerande skick, har betydelse för cykelturismen på Gotland. Vägverket har under utredningen förklarat sig beredd att åta sig ett samordningsansvar för de olika myndigheter och organisationer som kan ha ett intresse av att leden består och om möjligt utvecklas.

Ledningskontoret har i utlåtande redogjort för utredningsresultaten och tillstyrker att Gotlandsleden ska finnas kvar och den föreslagna organisationslösningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlandsleden bör finnas kvar som en skyltad, sammanhängande cykelled.
  • Gotlands kommun ser med tillfredställelse att Vägverket åtar sig samordningsansvaret för Gotlandsleden.
  • Ledningskontoret och tekniska nämnden får i uppdrag att under Vägverkets samordning och i samverkan med övriga berörda verka för att Gotlandsleden bibehålles och utvecklas.

Register