§ 243 Bidrag till ALMI företagspartner Gotland AB för år 2004

Utskrivet från: http://gotland.se/11605
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 243
Bidrag till ALMI företagspartner Gotland AB för år 2004

AU § 189
KS 2003/0308-04
- ALMI Företagspartner 2003-07-07
ALMI företagspartner AB föreslår att nuvarande konsortialavtal förlängs till utgången av 2004. Ett förslag till avsiktsförklaring mellan kommunen och ALMI har upprättats.

Ägaruppdrag har diskuterats och vissa förändringar har föreslagits. Exempel är förändringar i ALMI:s uppdrag och regionala prioriteringar. Inför 2005 kommer sannolikt mera omfattande förändringar att genomföras p.g.a. av de förhandlingar som skall föras med staten, samt pågående översyn av regionala utvecklingsteamet.

ALMI företagspartner Gotland AB anhåller om ägarbidrag med 2 928 000 kr för år 2004. De reserverar sig för att beloppet kan komma att ändras på grund av de förhandlingar som förs med staten om ett nytt konsortialavtal.

Ledningskontoret föreslår oförändrat ägarbidrag för år 2004. Detta kan dock medföra att staten drar ned sitt bidrag med motsvarande belopp.

Kommunstyrelsens beslut

  • Föreliggande förslag till förlängning av konsortialavtal till och med utgången av 2004 samt förslag till avsiktsförklaring godkänns.
  • Föreliggande förslag till ägaruppdrag godkänns.
  • ALMI erhåller samma bidrag som föregående år vilket 2003 var 2 828 000 kr.

Register