§ 232 Delårsrapport 2:2003 kommunstyrelsen och dess förvaltningar

Utskrivet från: http://gotland.se/11603
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 232
Delårsrapport 2:2003 kommunstyrelsen och dess förvaltningar

AU § 179
- Ledningskontoret 2003-09-19
- Räddningstjänsten 2002-09-19
- Lövsta Landsbygdscentrum 2003-09-18
Kommunstyrelsen (politikerorganisationen) och dess förvaltningar – ledningskontoret, räddningstjänsten och Lövsta landsbygdscentrum – har lämnat delårsrapporter (tertialrapport nr 2:2003). Politikerorganisationen beräknar ett överskott på 0,4 mnkr, huvudsakligen att hänföra till anslaget för kommunstyrelsen.

Ledningskontoret beräknar ett överskott 2003 på 1,9 mnkr främst beroende på förskjutningar i rekryteringen av vakanta tjänster samt fortsatt restriktivitet beträffande nya åtaganden. Räddningstjänsten prognostiserar ett underskott på -5,0 mnkr och Lövsta landsbygdscentrum ett underskott på -0,3 mnkr.

Kommunstyrelsens beslut

  • Delårsrapporterna läggs till handlingarna.

Register