§ 256 Handlingsprogram m.m. för Hansestaden Visby

Utskrivet från: http://gotland.se/11602
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 256
Handlingsprogram m.m. för Hansestaden Visby

AU § 203
KS2001/0246-10
- (Kommunstyrelsen 2001-09-20, § 239)
- Ledningskontoret 2003-10-10
- Handlingsprogram 2002-06-07 reviderat
- Remissvar och remissammanställning
På uppdrag av kommunstyrelsen har Hansestadsgruppen utarbetat en ny handlingsplan för Visby innerstad. (Den som nu gäller antogs av kommunfullmäktige i juni 1993). Kommunstyrelsen angav också att frågan om framtida organisation skulle omfattas av utredningsarbetet.

Programmet omfattar mål för följande områden: En levande innerstad, trafik, säkerhet och trygghet, miljö, delaktighet och kunskapsspridning, samt omsorgen om staden (skönhets- och kulturvärden). En åtgärdskatalog har kopplats till målen; åtgärderna är företrädesvis av planerande art. De i programmet tidsplanerade åtgärderna föreslås genomföras under den kommande treårsperioden, 2004-2006. Med undantag för åtgärden att upprätta en vårdplan för ringmuren åvilar ansvaret för genomförandet kommunen genom framför allt tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Icke-kommunala samverkanspartner har angivits vid respektive åtgärd. Programförslaget har remissbehandlats och på några punkter ändrats med anledning av remissomgången.

Ansvaret för det fortsatta arbetet föreslås åvila en nyinrättad Visby Världsarvskommitté bestående av sex ledamöter; två från vardera Gotlands kommun, länsstyrelsen och länsmuseet. Ordförande utses av Gotlands kommun. Till kommittén ska knytas en referensgrupp om ca 12 personer representerande berörda organisationer. Referensgruppen föreslås utses av kommittén. Kommitténs kanslifunktion ska utövas av Gotlands kommun. Dess omkostnader 2004 bedöms uppgå till ca 100 000 kr (sekreterarskap, kanslifunktion, information, hyror, möten, resor). Kommunen finansierar hälften och länsstyrelsen och länsmuseet vardera en fjärdedel av kostnaderna. Kommunstyrelsen föreslås också utse ledamöter i kommittén.

Yrkande:
Roy Hansson (m) yrkade med instämmande av Lena Celion (m) om återremiss av ärendet med motiveringen att det i världsarvskommittén även bör ingå företrädare för andra intressen än bevarandeintressen.

Ordföranden ställde proposition på Roy Hanssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.
Kommunstyrelsens beslut
  • Av ledningskontoret upprättat förslag till organisation för det vidare arbetet med världsarvet Hansestaden godkänns.
  • Två ledamöter till Visby världsarvskommittén ska utses på nästa sammanträde, varav en ska vara kommitténs ordförande.
  • Kommunen ansvarar tills vidare för kommitténs kanslifunktion (inklusive sekreterarskap).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Upprättat handlingsprogram med åtgärdsplan ”Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet” antas.

Register