§ 242 Bidrag och bidragsdirektiv för Gotlands turistförening 2004-2005

Utskrivet från: http://gotland.se/11601
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 242
Bidrag och bidragsdirektiv för Gotlands turistförening 2004-2005

AU § 188
KS 2003/0429-10
- Ledningskontoret 2003-09-24
Ledningskontoret har fört överläggningar med Gotlands turistförening, GTF. Resultatet av dessa överläggningar har medfört att ingen egentlig ändring har gjorts i förhållande till de direktiv som togs av kommunfullmäktige för 2003. Den sedan 2003 tillämpade finansieringsmodellen med basanslag och en rörlig del baserat på inbetalda årsavgifter har stimulerat till ökade intäkter. Basanslaget för 2003 på 2,4 mnkr föreslås slås fast och ska gälla för 2004 och 2005.

Kontoret motiverar bidragperiodens längd med att utredning ska göras beträffande förslag om ”Gotland och kompani” vilket skulle kunna innebära en sammanhållen organisation för all marknadsföring av Gotland. Denna idé har fått ökad aktualitet efter kommunfullmäktiges beslut om kongresshall.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Gotlands turistförening erhåller för åren 2004 och 2005 ett basanslag med 2,4 mnkr samt ett belopp som motsvarar övriga medlemmars avgifter.
  • Det upprättade förslaget till bidragsdirektiv för åren 2004-2005 godkänns.

Register