§ 255 Tillväxtprogram

Utskrivet från: http://gotland.se/11600
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 255
Tillväxtprogram

AU § 202
KS2002/0496-14
- Regeringsbeslut 2002-11-14
- Ledningskontoret 2003-10-17 (programförslag)
Gotlands kommun har (som dåvarande självstyrelseorgan numera samverkansorgan) regeringens uppdrag att utarbeta förslag till regionalt tillväxtprogram i enlighet med utfärdade riktlinjer. Programmen ska genomföras under tiden 2004-2007. Beslut om inriktning och genomförande av programmet fattas av regeringen. Gotlands kommun har fått anstånd med att lämna in programmet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ärendet utgår och återkommer till nästa sammanträde

Register