§ 235 Styrning av interna resultatenheter och prishöjning för konsult- och servicekontoret

Utskrivet från: http://gotland.se/11599
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 235
Styrning av interna resultatenheter och prishöjning för konsult- och servicekontoret

AU § 181
KS 2003/0441-04
- Ks Au 2003-10-1-02 och 07 § 181
- Ledningskontoret 2003-10-21
Styrelsen för konsult- och service som är en resultatenhet har begärt att få höja sina internpriser med 3 %.

Ledningskontoret, som på budgetavstämningen fick i uppdrag att snabbutreda effekterna av nuvarande modeller för styrning av interna resultatenheter, påpekar att i anvisningarna för budget medges endast höjning med 2 %. Höjning över denna nivå skulle beredas i samband med budgetavstämningen. Resultatenheterna har i de riktlinjer för besparingar som gäller för perioden 2004-2006 ett s.k. avkastningskrav kombinerat med prisrestriktioner. Motivet var ett strukturellt angreppssätt för att hitta ”smartare” och effektivare lösningar att bedriva verksamhet.

Kontoret tar i sin skrivning upp flera frågor som behöver avgöras avseende styrning av resultatenheter. De avser att återkomma med förslag till hur styrning ska ske i samband med nya regler för resultatenheter.

Ledningskontoret har tillsammans med styrelsen för konsult- och service kommit fram till att priserna bör höjas med 2,5 % istället för 3 % på grund av att prognos för löneökningarna justerats ned från 3 till 2,25 %. Förvaltningarna har redan kompenserats för detta i 2003 års budget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Styrelsen för konsult- och service medges höja priserna 2004 med 2,5 %.

Register