Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-10-20 13:28
Ett nytt stödboende för unga personer kommer att upphandlas och en ny plan för bygge av särskilda boenden godkändes.
I dag, den 20 oktober, har socialnämnden sammanträtt. Bland annat har följande beslut fattats:
 

Stödboende för unga personer 

Socialnämnden beslutade om ett upphandlingsunderlag för driftentreprenad av stödboende för unga personer. Boendet ska kunna erbjuda platser i lägenheter för totalt fem personer mellan 16 och 20 år. Platserna kommer att vara aktuella för unga personer som inte kan bo hemma men där ett HVB-hem inte är aktuellt. Beräknad start för boendet är den 1 april 2023.
 
– Det här känns angeläget och vi hoppas att det blir en viktig del i vårt stöd
inom individ- och familjeomsorgen, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M). 
 
 

Reviderad plan för särskilt boende

Socialnämnden godkände en revidering av boendeförsörjningsplanen för särskilt boende 2022-2031. 
 
Planen innehåller en utbyggnad av Tingsbrogården med 26 platser och byggnation av boende i Klintehamn med 60 platser (utbyggnaden av Tingsbrogården har pausats på grund av att byggkostnaden just nu ser ut att bli för dyr). Längre fram finns planer på att bygga ett särskilt boende i Slite. Förvaltningen rapporterar att man räknar med ett ännu större behov av särskilda boenden framåt.
 
Nämnden godkände planen med följande tillägg:
 
Socialnämnden ber om ett yttrande av tekniska nämnden vad gäller förslag på mark på Visborgsområdet avseende 90 platser för inflytt 2029-2030. 
Socialnämnden ber om ett yttrande av tekniska nämnden huruvida det finns annan mark som möjliggör ett boende med 90 platser. Detta som ett alternativ till utpekad mark i Slite om marken visar sig vara för liten eller ej lämplig av andra skäl. Inflytt 2027-2028.
 
 
– Vi ser att frågan om särskilda boenden inte bara bör ligga på socialnämndens bord. Det är en större fråga än så. Region Gotland har dåligt med mark att bygga nya boenden på och vi är oroliga för att hela processen går för långsamt, säger Rolf Öström.
 
 

Medborgarförslag: Ombudsman eller liknande som tillgodoser våra äldre invånares intressen när de har fått en placering på ett Säbo

Det finns i dag rutiner för information och delaktighet i samband med inflyttning till ett särskilt boende. Det handlar till exempel om kontakt med borådet och handläggare, skriftlig information och möjlighet att komma och titta före inflytt.
 
Ombudsmän inom det här området finns i andra kommuner men dessa arbetar mer strategiskt och inte i enskilda ärenden.
 
Socialnämnden avslår medborgarförslaget men anser att förslaget lyfter en viktig fråga. Nämnden beslutade därför att stärka granskning av rutiner kring inflytt.