§ 254 Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, bilaga 1

Utskrivet från: http://gotland.se/11598
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 254
Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, bilaga 1

Au § 201
KS2003/0392-40
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-10-01, § 193
- Ledningskontoret 2003-10-14
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har framlagt förslag till ändring i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, närmast bilagan 1 som avser avgifterna för prövning av ansökan om tillstånd och handläggning av anmälan. Förslaget innebär såväl avgiftsförändringar som införande av nya avgifter. Den reguljära uppräkningen av beloppen i taxan efter konsumentprisindex görs 2004.

Till grund för förändringarna ligger material från Sv. kommunförbundet och anpassning till faktisk tidsåtgång. Förutom höjning av avgifterna införs även nya avgifter.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget men har synpunkter på att anmälan om kompostering avgiftsbeläggs (7. Avfall och producentansvar).

Yrkande och omröstning:
Roy Hansson (m) yrkade med instämmande av Lena Celion (m) att:
  • ingen avgift för ärenden enligt 1 g (prövning som resulterar i avslag) ska tas ut.
  • samtliga taxor enligt förslaget räknas ner med 10 %.
    Intäktsbortfall kompenseras genom rationalisering inom förvaltningen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Roy Hanssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Roy Hanssons förslag. 13 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 2 ledamöter röstade nej: Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Handläggning av anmälan från enskild eller skolor om kompostering ska inte avgiftsbeläggas. Med följande förändringar fastställs miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändring av avsnittet 7 Avfall och producentansvar i bilaga 1 till taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område:

7.1.a) Enskilt hushåll (§ 31 RO), dock ej kompostering

per  tillfälle

timavgift

7.1 c) Flerfamiljshus, företag m.m. (§ 31 RO), dock ej förskolor och skolor

per  tillfälle

timavgift


7.2.b) Undantag enligt § 35 RO för kvartals- eller halvårshämtning.
(texten ”samt eventuell tillhörande anmälan om kompostering” utgår).

 

287 :-

Register