Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-10-18 15:21

Under tisdagens sammanträde med miljö- och byggnämnden behandlades 28 ärenden. Här berättar vi kort om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn

Prioriteringsmodell för detaljplaneuppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen genom planenheten har under flertalet år haft många detaljplaneuppdrag vilket har påverkat möjligheterna att handlägga uppdragen effektivt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har för närvarande närmare 100 detaljplaneuppdrag. Av dessa uppdrag har omkring 40 inte kunnat fördelas till en handläggare och cirka 10 befinner sig i ansökningsskedet inför beslut om planbesked.

Den stora mängden uppdrag i relation till antalet tillgängliga resurser medför att behovet är stort för att införa prioriteringar. Miljö- och byggnämnden har därför givit i uppdrag att ta fram en prioriteringsmodell för detaljplaneuppdragen.

Detaljplaneuppdragen ska prioriteras enligt följande ordning:

  1. Planansökningar.
  2. Region Gotlands beslutade och prioriterade exploateringsprojekt. Detaljplaneuppdrag som möjliggör minst 50 bostadsenheter samt detaljplaneuppdrag inom 3 kilometer från aktiv skolverksamhet som möjliggör minst 10 bostadsenheter utanför Visby.
  3. Detaljplaneuppdrag som möjliggör utveckling av offentlig service för vård, omsorg och idrottsändamål.
  4. Detaljplaneuppdrag som har påbörjad handläggning vid beslutsdatum för prioriteringsmodell.
  5. Detaljplaneuppdrag som är äldre än 5 år beräknat från det datum när Samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdraget det vill säga beslutsdatum när positivt planbesked gavs.
  6. Övriga detaljplaneuppdrag fördelas efter tidpunkt när positivt planbesked gavs. Detaljplaneuppdrag med längst väntetid fördelas först.

Beslut om prioriteringsmodell för detaljplaneuppdrag ska tas av miljö- och byggnämnden i december varje år. Detta medför att omprioriteringar kan ske på årsbasis utifrån de förutsättningar och behov som då råder. Exempelvis om bostadsbyggandet fått en effekt och kommit igång bra kanske områden för verksamheter eller samhällsviktiga funktioner behöver prioriteras upp nästkommande år.

Vid beslut om positivt planbesked ska det kommuniceras till sökande om detaljplaneuppdraget kommer att bli prioriterat eller inte. Det ska även kommuniceras ett preliminärt startår. Väntetiden kan senare komma att ändras då beslut om prioriteringar omprövas varje år i relation till tillgängliga resurser och Miljö- och byggnämndens mål för kommande år.

Beslut: Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förslag till prioriteringsmodell för detaljplaneuppdrag.

Kommentarer:

– Vi har en mycket positiv utveckling på Gotland, vi blir fler och fler gotlänningar. Det behövs eftersom vi har stor brist på arbetskraft inom många områden, inte minst vården, äldreomsorgen och skolan. Vi behöver prioritera att få fram fler bostäder till våra gotlänningar, nya som gamla, säger Eva Ahlin, ordförande i miljö och byggnämnden.

– Vi ser positivt på att vi nu får prioriteringar för detaljplaneuppdragen som kommer att kunna bidra till effektivitet och tydlighet. Vi har stora förhoppningar på att modellen ska bli en bidragande faktor till att skapa mer byggbar mark för bostäder. Nu börjar ett arbete med att implementera modellen i våra processer, säger Richard Löwenborg, planchef.

Ändrad användning och ombyggnad från garage till utställningslokal

Ansökan avser ändrad användning på ett garage till utställningslokal (museum) på fastigheten Stenkyrka Austergårds 1:20. Den aktuella byggnaden används i dag som restaurang, inredningsbutik samt hotell.

Sökanden avser inrätta ett museum som ska hysa den kollektion av föremål som sökanden samlat på sig, rörande en kommersiell radiokanal – Radio Nord – som existerade under några år på 1960-talet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att åtgärden är att se som lämpligt komplement. Förvaltningens förslag till beslut är därför att bygglov ska beviljas.

Beslut: Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 31 c § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Kommentar:

– Miljö- och byggnämnden har gett bygglov för ändrad användning, så utställningen om Radio Nord kan komma till stånd i det som varit ett garage. Det verkar bli väldigt intressant, och ytterligare en anledning att besöka Stenkyrka, säger Eva Ahlin, miljö- och byggnämndens ordförande.

Strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett bostadshus om cirka 120 m2 inom fastigheten Lye Mannegårde 1:8.

Platsen omfattas av generellt strandskyddsområde om 100 meter från ett naturligt vattendrag som omfattas av strandskydd.

Som särskilda skäl för dispens har sökanden uppgett att platsen är avskärmad från vattendraget med en väg. Den grusväg som skiljer den nya föreslagna tomten från vattendraget i östlig riktning bedöms dock med stöd i rättspraxis inte vara avskiljande på ett sådant sätt att den tänkta tomten uppfattas som avskild från strandområdet.

Bortsett från en välavvägd anpassning i förhållande till områdets övriga bebyggelsestruktur finns inga omständigheter som i övrigt talar för att ett avslag på dispensansökan kan anses oproportionerlig. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför nämnden att avslå ansökan.

Beslut: Miljö- och byggnämnden går emot förvaltningens förslag till beslut och beviljar ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus inom Lye Mannegårde 1:8.

Kommentar:

– Det är viktigt att se på varje unik plats och göra bedömningen utifrån det. Den här blivande tomten ligger i närheten av en liten kanal som inte ens är vattenförande året om. Hade den föreslagna lagändringen gått igenom hade kanalen inte haft strandskydd. Nu måste det ansökas om dispens. Mellan tomten och kanalen går en väg som vi i nämnden bedömer avgränsar tillräckligt, så att vi kunde ge dispens, säger Eva Ahlin, ordförande i miljö- och byggnämnden.

Ändrad användning av fritidshem till bostadshus

Ärendet avser ändrad användning av fritidshem till bostadshus på fastigheten Klinte Odvalds 1:29.

Aktuell fastighet är i detaljplanen belägen inom användningsområde för bostads- daghems, fritidshems- och skoländamål. Föreslagen åtgärd, det vill säga att ändra användning av byggnaden från fritidshem till bostad, bedöms därför vara planenlig. Det råder däremot ett planstridigt utgångsläge gällande den aktuella byggnaden. Största tillåten byggnadsarea per fastighet är 150 kvm och byggnaden har en byggnadsarea om 372 kvm.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bygglov för ändrad användning av fritidshem till bostadshus inte kan lämnas med anledning av byggnadens planstridiga utgångsläge.

Beslut: Miljö- och byggnämnden går emot förvaltningens förslag till beslut och beviljar ansökan om bygglov.

Kommentar:

– Huset, själva byggnaden, har bygglov sen 1985. Det som nu skulle ändras var användningen, vilket egentligen är okej med detaljplanen, det får vara bostad där. Men då är storleken problemet, byggnader får enligt detaljplanen inte vara så stora. Men nu är ju huset så stort. Nämnden landade i att det skulle vara orimligt att utifrån det inte låta familjen bo kvar, säger Eva Ahlin, ordförande i miljö- och byggnämnden.