§ 253 Ändring av taxa för djurskydd. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, bilaga 2

Utskrivet från: http://gotland.se/11596
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 253
Ändring av taxa för djurskydd. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, bilaga 2

AU § 200
KS2003/350-48 och /0392-40
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-08-27, § 180 och 2003-10-01, § 193
- Ledningskontoret 2003-09-08 och 10-14
- Arbetsutskottet 2003-09-09, § 171
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har framlagt dels förslag till ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen som ska ersätta nu gällande 1 januari 2004, dels förslag om ändringar i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som ska träda i kraft vid samma tidpunkt. Ändringarna i den senare taxan avser ”avgiftskatalogen” - bilaga 2 i taxan– avser prövning av ansökan och handläggning av anmälan avs. anläggningar, verksamheter och processer med fast årsavgift.

Förslaget har behandlats av arbetsutskottet 9 september. Utskottet gav då ledningskontoret i uppdrag att, i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret, utarbeta ett förslag som byggde på nuvarande taxesystem men som gav samma intäktsökning som miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.

Resultatet av uppdraget presenteras nu som ”Alternativ taxa” och innebär, förutom ändring av bilaga 2, också införande av ny bestämmelse i taxan om uttag av grundavgift.

Taxeförslagen skiljer sig åt: i det ursprungliga förslaget differentierades anläggningarna i fyra kategorier med fasta tillsynsavgifter för anläggningar för djurhållning med mer än 30 s.k. djurenheter. I alternativförslaget debiteras timavgift vid tillsynen av anläggningar med högst 100 djurenheter och fast avgift för anläggningar med fler än 100 djurenheter. I alternativförslaget ges inte utrymme för sänkta avgifter för de lantbruk som har dokumenterad egentillsyn.

I avvägningen mellan de båda taxeförslagen tillstyrker ledningskontoret det ursprungliga, eftersom ett system med fasta avgifter minskar tiden för administration.


Yrkanden och omröstning:
  • Roy Hansson (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för utarbetande av ett nytt förslag som i huvudsak byggde på nuvarande timtaxa men med högre täckningsgrad och med beaktande av följande punkter: ”översyn av förslaget ändra nuvarande ambitionsnivå, ökat samarbete och ökad samordning av LRF:s miljöhusesyn, ökat samarbete med Kravodlarorganisationer, ökat samarbete med livsmedelsindustrin, möjligheter till ökad egenkontroll, rationalisering och effektivisering av genomförandeorganisationen på miljö- och hälsoskyddskontoret.”

Ordföranden Jan Lundgren (s) yrkade att ärendet skulle avgöras idag och att det alternativa förslaget skulle tillstyrkas.

Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle återremitteras och förklarade sig anse att arbetsutskottet beslutat avslå det yrkandet. Omröstning begärdes och arbetsutskottet godkände följande proposition. JA för att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. NEJ för att ärendet skulle återremitteras. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Roy Hanssons förslag. 13 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 2 ledamöter röstade nej: Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). Kommunstyrelsen hade således avslagit yrkandet om återremiss.

Ordföranden ställde därefter proposition på yrkandet att tillstyrka de av miljö- och hälsoskyddskontoret och ledningskontoret utarbetade alternativa förslagen till ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen och ändring av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och den anslutande bilagan 2. Han förklarade sig anse att yrkandet bifallits.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Det av miljö- och hälsoskyddskontoret och ledningskontoret utarbetade alternativa förslaget till ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2004. Den nuvarande taxan upphör därmed att gälla men ska tillämpas på ärenden som inkommit före 1 januari 2004.
  • Det av miljö- och hälsoskyddskontoret och ledningskontoret utarbetade alternativa förslaget till ändring av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - genom dels införande av bestämmelse om grundavgift av föreslagen innebörd, dels ändring i bilaga 2 till taxan - antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2004.
Reservation:
Mot beslutet reserverade sig Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). Bilaga §253

Register