§ 230 Detaljplan Melonen 4. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/11595
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 230
Detaljplan Melonen 4. Samråd

AU 176
- Byggnadsnämndens förslag 2003-09-09
- AB Gotlandshem 2003-09-29
- Ledningskontoret 2003-10-16
Byggnadsnämnden har för samråd ställt ut förslag till detaljplan för del av Visby Melonen 4, beläget i nordvästra delen av Visby ca 1 km utanför ringmuren. Planens syfte är att möjliggöra bostäder på område som tidigare var avsedd för odling. Området eldhärjades sommaren 2002 och kommunens depåträdgård med växthus brann ner och kommunstyrelsen (§ 286, 2002-11-28) gav byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaneändring.

AB Gotlandshem som äger befintlig bebyggelse om 108 lägenheter i både västlig och sydlig riktning har meddelat att de inte är intresserade av att i dagsläget bebygga området.

Ledningskontoret anser det angeläget, med rådande bostadsbrist att kunna erbjuda mark som är klar att bygga för bostäder. I förslaget till den bostadsförsörjningsplan som håller på att tas fram bedöms behovet vara ca 150 lägenheter i dagsläget samt ytterligare mellan 315-765 bostäder fram till 2009. Kontoret tillstyrker förslaget. Planen föreslås dock ej förutsätta viss bestämd exploatör utan valfrihet ska medges.

Kommunstyrelsens beslut

  • Upprättat förslag till detaljplan tillstyrks.
  • Kommande avtal om markanvisning ska ge möjlighet till valfri exploatör av marken.

Register