§ 252 Tomtpriser för permanenta småhusfastigheter

Utskrivet från: http://gotland.se/11593
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

KS § 252
Tomtpriser för permanenta småhusfastigheter

AU § 199
KS2003/0304-20
- Tekniska nämnden 2003-06-25, § 153
- Ledningskontoret 2003-10-09
Tekniska nämnden har föreslagit att priserna på mark för permanent bebyggelse (fastställda av kommunfullmäktige 1991) ska höjas bl.a. mot bakgrund av de ökade kostnaderna för exploatering. Till utgångspunkt för prissättningen har kostnaderna för exploatering av kv. Gelbgjutaren (Terra Nova i Visby) använts och den utgör den lägsta nivån för priserna i Visby. Även priserna för övriga delar av Gotland höjs. Tekniska nämndens förslag framgår nedan. Tomtens beskaffenhet, storlek eller läge kan föranleda annan prissättning.

Anm: Tekniska nämnden har i nuvarande bestämmelser rätt att göra avvikelser från ”prislistan” om den anser att tomtens beskaffenhet, storlek eller läge bör föranleda det.

 

 

Förslag

Nu

Visby och Vibble

129 000 kr + 35 kr/kvm tomtyta (ty)

82 000 kr + 10 kr/kvm ty

Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse, Tofta, Väskinde kyrkby

97 000 kr + 25 kr/kvm ty

62 000 kr + 10 kr/kvm ty

Övriga Gotland

77 000 kr + 15 kr/kvm ty

49 000 kr + 10 kr/kvm ty


Ledningskontoret förslår att förslaget tillstyrks men förordnar i princip ett mer flexibelt system. Samtidigt föreslås att prissättning m.m. för samtliga fastighetsöverlåtelser ska ses över och också konstrueras så att beloppen följer den allmänna pris- och kostnadsutvecklingen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tomtpriserna för permanentbostäder ändras enligt tekniska nämndens förslag fr.o.m. 1 december 2003.
  • Tekniska nämnden får i uppdrag att se över taxor, prissättning och beslutsordning för samtliga fastighetsöverlåtelser.

Register