§ 275

Utskrivet från: http://gotland.se/11592
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 275
Information

Till handlingarna lades information enligt bifogad förteckning.

Kommunstyrelsens ordförande informerade om att:
  • Länsstyrelsen och kommunen har gemensamt protesterat mot den föreslagna nedläggningen av tullverksamheten på ön. Tidigare har skrivelse, se Regionala utskottet 2003-10-06 § 134, med liknande uppmaning riktats till Tullverket.

  • Landstings- och kommunförbundet föreslås slås samman. Kallelse om möte med politiker och tjänstemän kommer inom kort. Mötet kommer att hållas den 17 december.

  • Vindkraftproducenterna har hållit möte den 29 oktober. Frågeställningar var bl.a. ”Vilken framtid finns på Gotland för vindkraften om fem år när kabelkapaciteten är fullt utnyttjad. En fortsatt diskussion kommer att föras för att utreda vad gotlänningarna vill.

Register