§ 240 Åtgärder med anledning av befarat underskott i räddningstjänsten

Utskrivet från: http://gotland.se/11591
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 240
Åtgärder med anledning av befarat underskott i räddningstjänsten

AU § 186
KS 2003/0173-04
- Kommunstyrelsen 2003-03-27 § 78
- Ledningskontoret och räddningstjänsten 2003-03-26
Kommunstyrelsen beslöt i slutet av mars att låta utreda räddningstjänstens organisation. Slutrapport har nu lämnats av ledningskontoret och räddningstjänsten.

Ledningskontoret och räddningstjänsten uppskattar att den ekonomiska obalansen uppgår till ca 5 mnkr och att det långsiktigt krävs ett ramtillskott på minst 2 mnkr. På kort sikt kvarstår en obalans på ca 3 mnkr trots ramtillskottet på 2 mnkr under vårens budget. Det är utredningens bedömning att om ingen minskning sker av verksamheten kommer ett underskott uppstå även 2004. Med utgångspunkt från slutrapporten föreslås ett antal åtgärder, bl.a. att diskutera med Luftfartsverket om gemensam organisation på Visby flygplats. Det föreslås även omförhandling med SOS alarm för att uppnå en lägre kostnad samt att upphandla all ambulanssjukvård.

Räddningstjänsten föreslås i budget, se § Ks 233, beviljas 2 mnkr som engångsanslag 2004 utöver de tidigare beslutade 2 mnkr.

Yrkande och proposition:
Roy Hansson (m) yrkade med instämmande av Lena Celion (m) att följande ändring i räddningschefens uppdrag (se 3 punkten 3 punktsatsen) ”Snarast inleda diskussion med Luftfartsverket om gemensam insatsorganisation och ledning för skydd och säkerhet, vad gäller brand och räddning, vid Visby flygplats inom nuvarande räddningstjänstorganisation”.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Roy Hanssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Roy Hanssons förslag. 13 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 2 ledamöter röstade nej: Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

 • Upphandling påbörjas under 2004 av det gotländska behovet av ambulanssjukvård, såväl den landburna som luftburna.

 • Räddningschefen får i uppdrag att:

 • 1. Omförhandla avtalet med SOS Alarm med inriktning att uppnå en larmförmedling till en väsentligt lägre kostnad.
  2. Ta fram kravspecifikation och verkställa upphandling av det gotländska behovet av ambulanssjukvård, såväl den landburna som luftburna.
  3. Snarast inleda diskussion med Luftfartsverket om gemensam organisation och ledning för skydd och säkerhet vid Visby flygplats.
  4. Tillsätta en projektorganisation under egen ledning vars uppgift är att anpassa räddningstjänstens organisation till den nya lagstiftningen.
  5. Undersöka möjligheten att bilda ett kommunförbund med angränsande kommuner.
  6. Redovisning av uppdragen bör ske till budgetberedningen i maj 2004.
Reservation:
Roy Hansson och Lena Celion båda (m) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för Roy Hansson förslag med följande motivering:

Moderata Samlingspartiet anser att det är rätt att Räddningstjänsten inleder diskussioner med Luftfartsverket om en gemensam insatsorganisation och ledning, vad gäller skydd och räddning, vid Visby flygplats. Däremot är det inte rimligt att Gotland kommun anställer 20 personer för att hantera bagage-securety och andra tjänster vid Visby flygplats. Enligt Gotlands kommuns ledningskontor upprättat PM (2003-02-19) (bifogas) är det medstörsta sannolikhet så att ett kommunalt beslut att åta sig utförandet av den samlade tjänsten skulle bedömas som ett överskridande av kommunens befogenheter.

Register