§ 274

Utskrivet från: http://gotland.se/11590
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 274
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.
  • Ekonomidirektörens fattade beslut angående upphandlingar perioden 2003?07-01—09-30.

  • Anställningsbeslut. Per-Eric Edlund tillförordnas som förvaltningschef vid stadsarkitektkontoret.

  • Beslutsattestanter – ledningskontoret. Helena Andersson förordas fr.o.m. 1 oktober 2003.

  • Serveringstillstånd perioden 2003-09-15—10-28.

Register