§ 251 Exploateringsavtal norra Kustparken - del av Kronhagen 3:2

Utskrivet från: http://gotland.se/11589
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 251
Exploateringsavtal norra Kustparken – del av Kronhagen 3:2

AU § 198
KS2003/0398-25
- Tekniska nämnden 2003-09-24, § 207
Tekniska nämnden har för godkännande överlämnat förslag till exploateringsavtal med KA3 Vasallen AB för exploateringen av detaljplaneområdet Bunge Kronhagen 3:2 i Fårösund där tomter för villabebyggelse ska tillskapas. Enligt avtalet kommer exploatören att, utan ersättning, till kommunen överlåta de delar av området som enligt detaljplanen ska ingå i allmän platsmark. Kommunen kommer också att bli huvudman för VA. Exploatören svarar för i stort sett alla investeringar som behövs för genomförande av detaljplanen. Vid sidan av exploateringsavtalet har ett förslag till handlingsplan upprättats som avser ansvaret för exploatering inom Kustparken-området och överlämnandet av den s.k. infrastrukturen inom det tidigare regementsområdet till kommunen; dock ej de delar av området som kommer att omfattas av detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal.

Kommunstyrelsens beslut

  • Upprättade förslag till exploateringsavtal och handlingsplan mellan Gotlands kommun och KA3 Vasallen AB godkänns.

Register