§ 273 Finansiellt igångsättningstillstånd för slamtorkningsanläggning

Utskrivet från: http://gotland.se/11588
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 273
Finansiellt igångsättningstillstånd för slamtorkningsanläggning

KS 2003/0420-04
- Tekniska nämnden 2003-10-24 § 240
- Ledningskontoret 2003-10-28
Tekniska nämnden avser att uppföra en slamtorkanläggning vid avloppsreningsverket i Visby. Förfrågan om maskinentreprenad har varit ute på anbud och sju leverantörer har inkommit med anbud. Tekniska nämnden har antagit Innoplana AG i Schweiz för en anbudssumma på ca 17,5 mnkr. Slamtorkprojektet har pågått sedan 1999 och stor vikt har lagts vid den planerade anläggningens funktionsduglighet och driftsäkerhet. Nödvändiga miljötillstånd har erhållits.

Nämnden begär ramutökning med 12 mnkr avseende investeringar i VA-verksamheten som är en affärsdrivande verksamhet med resultatkrav. Med föreslagen anläggning, jämfört med nuvarande, beräknas de minskade driftskostnaderna, enligt tidigare kalkyler, uppgå till ca 1 mnkr per år.

Ledningskontoret anför de minskade driftskostnaderna som starkt motiv för att tidigarelägga investeringen till 2004. Den ökade upplåningen innebär inte några större problem emedan den inte skattefinansierade verksamheten får bära de tillkommande kapitalkostnaderna som denna investering medför.

Kommunstyrelsens beslut

  • Föreslagen investeringsram utökas med ytterligare 12 mnkr avseende slamtorkning.
  • Finansiellt igångsättningstillstånd beviljas för tekniska nämnden.

Register