§ 234 Inriktningsmål

Utskrivet från: http://gotland.se/11587
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 234
Inriktningsmål

AU § 181
KS 2003-0299-04
- Tekniska nämnden 2003-04-29 § 183
Nämnderna har till budgetavstämningen uppmanats att lämna in sina förslag till ändrade inriktningsmål som ska fastställas av kommunfullmäktige. Inga förändringar har inkommit förutom från Tekniska nämnden. För övriga nämnder gäller tidigare fastställda inriktningsmål. Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål kommer att behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen.

Tekniska nämnden föreslår som nytt inriktningsmål för kollektivtrafiken avgiftsfria resor till barn och ungdom. Samt en ändring för personalenheten gällande jämställdhet. De föreslår även ett flertal ändringar i effektmålen som enligt direktiven fastställs av nämnderna i samråd med kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
  • Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Nuvarande samtliga inriktningsmål för kommunens förvaltningar samt övriga inriktningsmål fastställs att gälla för år 2004.
  • Föreliggande förslag till inriktningsmål för tekniska nämnden fastställs.

Register