§ 272 Laglighetsprövning av beslut om VA-taxa

Utskrivet från: http://gotland.se/11586
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 272
Laglighetsprövning av beslut om VA-taxa

KS 2003/0390-10
- Överklagan till Länsrätten i Gotlands län 2003-09-15 och 24
- Ledningskontoret 2003-10-23
Anders Gustafsson m.fl. har till länsrätten överklagat ”tekniska nämndens beslut 2003-07-28 och beslut i kommunfullmäktige där man rev upp tekniska nämndens beslut 2003-06-25 § 155”.

Länsrätten har med anledning av överklagandet förelagt kommunen att yttra sig i två mål: tekniska nämnden kommer att yttra sig vad gäller dess utpekade beslut. Kommunstyrelsen svarar för kommunfullmäktiges räkning.

Ledningskontoret gör i sitt yttrande den bedömningen att det inte finns något fullmäktigebeslut att pröva då fullmäktige ej rivit upp tekniska nämndens beslut i § 155 eller liknande. I det fall att länsrätten ändå läser in beslut av sådan art bestrids upphävandet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Register