§ 250 Arrendeavtal med markoption Snäck camping

Utskrivet från: http://gotland.se/11585
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 250
Arrendeavtal med markoption Snäck camping

AU § 197
KS2003/0388-26
- Tekniska nämnden 2003-09-24, § 208
- Ledningskontoret 2003-10-13
Tekniska nämnden har upprättat förslag till arrendeavtal med Snäck Camping AB om campingen vid Snäck och lägerplatsen vid Brissund. Bolaget ämnar utveckla nuvarande campingplats till en fyrstjärnig campingplats med stugor som tillsammans ska inrymma minst 420 bäddar och till en del kunna utnyttjas vintertid. Investeringarna görs i två etapper där den första (omfattande minst 200 bäddar) ska vara klar senast inför sommarsäsongen 2006. Avtalet innebär bl.a. att bolaget får möjlighet att förvärva markområdet när den etappen är klar. Till sommarsäsongen 2008 ska den andra etappen vara färdigställd. Principerna för försäljningspriset regleras i avtalet. Fram till dess behöver bolaget inte erlägga arrendeavgift. Till det anslutande strandområdet ska allmänheten ha fritt tillträde. Markoptionen är förverkad om utvecklingsarbetet inte genomförs och kommunen åtar sig att lösa in de nyinvesteringar bolaget då gjort.

Ledningskontoret tillstyrker godkännande och föreslår uppdrag till byggnadsnämnden att inleda detaljplaneläggning.

Yrkande:
Per-Olof Jacobsson (c) föreslår att som ett alternativ till detaljplaneläggning att planprogram tas fram.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till arrendeavtal med markoption med Snäck Camping AB godkänns.
  • Byggnadsnämnden får i uppdrag att snarast sätta igång med detaljplaneläggning alternativt planprogram av området.

Register