§ 271 Höjning av maxtaxa i förskoleverksamhet och barnomsorg

Utskrivet från: http://gotland.se/11584
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 271
Höjning av maxtaxa i förskoleverksamhet och barnomsorg

KS 2003/038-88
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-09-24 § 79, förvaltningen 2003-10-23
- Ledningskontoret 2003-10-30
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden rätt att fortlöpande anpassa avgifterna inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorg i enlighet med ändringar i statliga beslut. Barn- och utbildningsnämnden avser att kompensera det minskade statsbidraget från och med 2004-01-01 genom att höja avgiften till högsta avgift för maxtaxan 2004.
Riksdagen har beslutat att höja den högsta avgiften inom maxtaxan enligt tabellen.
Förskoleverksamhet:

 

Maxtaxa 2003

Höjning

Maxtaxa 2004

Barn 1

1. 140 kr

+120 kr

1.260 kr

Barn 2

760 kr

+80 kr

840 kr

Barn 3

380 kr

+40 kr

420 kr

Skolbarnsomsorg:

 

 

Barn 1

760 kr

+80 kr

840 kr

Barn 2

380 kr

+40 kr

420 kr

Barn 3

380 kr

+40 kr

420 krLedningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Barn- och utbildningsnämnden skall fortlöpande anpassa avgiftsuttaget så att det står i överensstämmelse med bestämmelserna om avgifter i förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Register