Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patienter och vårdnadshavare tycker till om öns psykiatri

Publicerad 2022-10-04 11:01
De flesta patienterna inom den gotländska psykiatrin som har deltagit i undersökningen anser att de blir respektfullt bemötta, är delaktiga i sin vård och behandling och har en god upplevelse av vårdens tillgänglighet vad avser närhet, kontaktvägar och personalens tillgänglighet för patienten och patientens anhöriga.
Det visar resultaten från den nationella patientenkäten inom psykiatri som Sveriges Kommuner och Regioner genomförde under våren och som redovisas i dag.
 
Gotlands resultat för barn- och ungdomspsykiatrin är högst i riket för samtliga s.k. dimensioner. För vuxenpsykiatrin är resultatet något lägre än rikets genomsnitt. Utvecklingsområden att arbeta vidare med inom vuxenpsykiatrin i såväl öppen- som heldygnsvård och som redan pågår är t. ex. upprättandet av vårdplaner och hur patienter involveras i detta.
 
Patienterna inom psykiatrin önskar också mer information om stödgrupper och patientföreningar där de kan möta andra med liknande sjukdomsbakgrund och att personal på mottagningarna i större omfattning hjälper till med de kontakter patienten behöver ha med arbete, skola, försäkringskassa och liknande.

Verksamhetsområdeschef Marie Härlin ger följande kommentar till resultaten:

- Det är glädjande att Barn- och ungdomspsykiatrin på Gotland skattas så högt, någon som bedöms hänga samman med att arbetsgruppen är så tydligt målinriktad med klara roller under en stabil och lyhörd arbetsledning. Ett stort tack till alla som deltog i undersökningen och som bidragit till att ge verksamheterna underlag i vårt förbättringsarbete.

Bakgrund

Under våren 2021 deltog samtliga regioner i en undersökning av Barn-och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin. På Gotland skickades totalt ut drygt 1000 inbjudningar till de som under våren hade haft ett fysiskt besök, distansbesök eller varit inskrivna i sluten vård.  Om patienten var yngre än 15 år besvarade vårdnadshavaren enkäten. Knappt 300 svar inkom. Andel som har svarat är generellt något lägre än genomsnittet i riket och antal svar per verksamhet är få vilket medför att resultatet bör tolkas med viss försiktighet.
 
I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner. Dimensionerna är grupper av frågor inom tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck. Resultat för dessa redovisas som ett värde mellan 0 till 100. Andel positiva svar redovisas i procent och motsvarar de som svarat fyra eller fem på den femgradiga svarsskalan.
 
Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner.