§ 270 Ansökan om utvecklingsmedel för SOLLET, sol- och pelletsvärme

Utskrivet från: http://gotland.se/11582
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 270
Ansökan om utvecklingsmedel för SOLLET, sol- och pelletsvärme

RegU § 39
KS 2003/0324-14
- Ledningskontoret 2003-10-07
Ledningskontoret har inkommit med projektansökan på 1 467 425 kr för utveckling av sol- och pelletsvärmeteknik i kombination, för branschutveckling och för att öka användningen av förnyelsebar energi på Gotland. Syftet är att lokalt ge spetskompetens i en nisch som bedöms bli konkurrenskraftig, och som kan ge lokala entreprenörer uppdrag även utanför ön. Samtidigt ger det god marknadsföring av Gotland och bidrar till att uppnå lokala mål för energianvändningen på ön. Den totala projektkostnaden är beräknad till 3 260 941 kr. Övriga finansiärer är EU FP5 och kommunen. Intäkter i form av deltagaravgifter är beräknade till 163 526 kr. Målsättning är att ge breddad marknad för bioenergi på Gotland med lägre priser för pellets och solvärme. Det ska även inom projektets ram utarbetas en gemensam europeisk projekthandbok. Projektet är en del av ett större EU-projekt med deltagare från 6 länder.

Regionala utvecklingsutskottet föreslår att ansökan beviljas

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet beviljas medfinansiering med sammanlagt högst 1 467 425 kr, varav högst 258 770 kr för 2003, högst 516 320 kr för 2004, högst 401 125 kr för 2005 och högst 291 210 för 2006. Medel anslås ur respektive års anslag 33:10 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.
  • Beslutet avser perioden 1 juli 2003– 31 december 2006.
  • Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 31 december 2006.
  • Regionala utvecklingsteamet informerar den sökande om övriga villkor.

Register