§ 249 Detaljplan Tofta Krokstäde 1:52. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/11581
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 249
Detaljplan Tofta Krokstäde 1:52. Samråd

AU § 196
- Stadsarkitektkontoret 2003-09-22 och planförslag 2003-08-27
- Ledningskontoret 2003-10-01
Stadsarkitektkontoret har för samråd enligt plan- och bygglagen, PBL 5:20, överlämnat förslag till detaljplan för Tofta Krokstäde 1:52. Området ligger i södra delen av Tofta södra. Avsikten är att bebygga det med 12 småhus för såväl helårs- som fritidsboende. Kommunen kommer inte att vara huvudman för allmän platsmark. Anslutning till kommunalt VA kan ske.

Ledningskontoret föreslår att förslaget lämnas utan erinran.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.

Register