§ 269 Ansökan om ökad tillgänglighet till Länsmuseet

Utskrivet från: http://gotland.se/11580
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 269
Ansökan om ökad tillgänglighet till Länsmuseet

RagU § 38
KS 2003-0332-14, KS 2003/0227-04
- Länsmuseets projektansökan 2003-05-09
- Kultur- och fritidsnämnden 2003-09-17 § 119
- Regionala utvecklingsteamets sammanfattning av projektansökan
Länsmuseet på Gotland har ansökt om 2 mnkr i regionala utvecklingsmedel och 1,8 mnkr av kommunala medel för ökad fysisk tillgänglighet. Syftet är att alla publika delar ska kunna vara tillgängliga för alla. Museet ska bli ett kunskapscentrum och en kulturmötesplats. Totalt är projektet beräknat till 18 mnkr. Övriga finansiärer är: Boverket (2 mnkr), Kulturrådet (drygt 6 mnkr) Mål 2 (2 mnkr) och Länsmuseet (3,9 mnkr).

Kultur- och fritidsnämnden påtalar att projektet har stor betydelse ur kulturpolitisk synpunkt och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen med förslag om att ge bidrag i enlighet med ansökan om 1,8 mnkr.

Regionala utvecklingsutskottet föreslår avslag på ansökan med motiveringen att det är svårt att hävda att huvudinriktningen för projektets innehåll riktar sig mot turistnäringen. Kostnader för handikappanpassningen har inget stöd i regionala utvecklingsprogrammet utan bör stödjas med andra medel.

Kommunstyrelsens beslut

  • Inga medel till projektet beviljas av Regionala utvecklingsmedel.
  • Kommunala medel beviljas ej till projektet.
Sonia Landin (s) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Register