§ 231 Motion. Avgiftsfria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken

Utskrivet från: http://gotland.se/11579
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 231
Motion. Avgiftsfria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken

AU § 178
KS 2002/0085-53 KS 2003/0125-62
- Motion 2003-03-12
- Tekniska nämnden 2003-06-25 § 169, 2003-09-24 § 223, 2003-10-22 § 252
- Ledningskontoret 2003-09-29
Eva Nypelius (c) har i motion yrkat på att kommunen ska låta utreda ett införande av ”ungdomskort” i kollektivtrafiken. Detta kort skulle vara utan kostnad och gälla för samtliga ungdomar mantalsskrivna på Gotland. En kostnad skulle uppstå i kollektivtrafiken, men kan minskas genom omfördelning av de medel som skolorna idag använder för att köpa busskort i kollektivtrafiken.

Tekniska nämnden har låtit utreda motionen om rabatterade eller avgiftsfria resor i frågan. De utgår ifrån att förslaget gäller för barn och ungdomar upp till 20 år som är mantalsskrivna på Gotland. Nämnden föreslår att det ska vara begränsad giltighet motsvarande skolans läsår. De anser även att behov av förstärkningsbussar kan uppstå vid morgnar och eftermiddagar då i stort sett alla bussar används. Ytterligare bussar kan därför bli nödvändigt att anskaffa.

I nuläget interndebiteras elevresor med ca 7,5 mnkr, grundat på antalet elever som reser och reslängd. Nämnden föreslår att överföring av dessa medel sker från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden. Kommande år ökar elevkullarna och nämnden vill bli kompenserade för detta. Tekniska nämnden har även äskat om förstärkning med 3 mnkr men föreslås erhålla 1,4 mnkr för intäktsbortfall.

Nämnden anser (§ 252) att det inte är möjligt att införa avgiftsfria resor till årsskiftet 2004 vare sig av ekonomiska eller tekniska administrativa skäl. De avser att återkomma med förslag till praktiskt hanterande av de avgiftsfria resorna i februari 2004.

Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag om 3 mnkr avstyrks med hänvisning till det ekonomiska läget inte medger en sådan kostnadsökning.

Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalls och att medel överförs från barn- och utbildningsnämnden samt att 1,4 mnkr beviljas för intäktsbortfall.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionerna bifalls på så sätt att avgiftsfria resor för barn och ungdomar, upp till 20 år, i kollektivtrafiken införs, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.
  • Överföring av budgetmedel sker från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden motsvarande årets kostnad för interndebiterade elevresor (ca 7,5 mnkr).
  • Tekniska nämnden beviljas 1,4 mnkr som kompensation för intäktsbortfall.

Register