§ 248 Detaljplan Sanda Lekarve 1:15 m.fl. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/11577
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 248
Detaljplan Sanda Lekarve 1:15 m.fl. Samråd

AU § 195
- Stadsarkitektkontoret 2003-09-15 och planförslag 2003-08-27
- Ledningskontoret 2003-10-01
Stadsarkitektkontoret har för samråd enligt plan- och bygglagen, PBL 5:20, överlämnat förslag till detaljplan för Sanda Lekarve 1:15 m.fl. Området ligger i närheten av Björkhaga camping ca 3 km norr om Klintehamn. Avsikten är att bebygga det med 45 småhus för helårs- eller fritidsboende på avstyckningsbara tomter. Kommunen kommer inte att vara huvudman för allmän platsmark. Anslutning till kommunalt VA kan ske.

Ledningskontoret föreslår att förslaget lämnas utan erinran.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.

Register