§ 267 Delårsrapport 2:2003

Utskrivet från: http://gotland.se/11576
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 267
Delårsrapport 2:2003

KS 2003/428-04
- Ledningskontoret 2003-10-17
Delårsrapporten presenterades översiktligt på budgetavstämningen (arbetsutskottet den 1-2 och 7 oktober) och föreligger nu i färdigt skick. Delårsrapporten prognostiserar ett underskott på -30 mnkr vid årets slut. Nämndernas nettoavvikelse har en prognos på -56 mnkr innebärande en försämring med 22 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 180) beslöt därför om en rad åtgärder för att minska underskottet och följa kommunens mål om en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens beslut

  • Delårsrapporterna läggs till handlingarna.

Register