§ 238 Översyn av kommunens fastighetsinnehav

Utskrivet från: http://gotland.se/11575
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 238
Översyn av kommunens fastighetsinnehav

AU § 184
KS 2003/0430-29
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-13-16 och 20
- Ledningskontoret PM 2003-10-01
Ledningskontoret har upprättat en promemoria utifrån givet uppdrag på vårens budgetberedning om att låta utreda frågan om förändrad förvaltning och ägande av särskilda boenden. Utifrån detta har ledningskontoret utvidgat uppdraget så att det också omfattat drift och skötsel men även andra beröringsfrågor som finansiering och administration. Uppdraget har sedermera utökats till att även omfatta ägande och förvaltning av kommersiella fastigheter och övriga lokaler. I utredningen ingår från kommunen ekonomidirektören och tekniska direktören och från AB Gotlandshem dess verkställande direktör.

Promemorian har särskilt lyft fram ägande-, verksamhet-, drift och ekonomiperspektivet. Utifrån dessa perspektiv har kommunens fastighetsförvaltning utretts och analyserats. Arbetsgruppen anser det eftersträvansvärt att en större grad av renodling beträffande ägandeförhållandet mellan kommunen och dess bolag görs.

Yrkande:
Roy Hansson (m) yrkar att ett förtydligande bör göras i beslutssatsen om boenden: ”boenden ska överföras till AB Gotlandshem eller försäljas”.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslag utarbetas av ledningskontoret till hur kommunkoncernens fastighetsinnehav skall renodlas utifrån följande inriktning: boenden ska överföras till AB Gotlandshem eller försäljas, verksamhetsfastigheter skall i huvudsak ägas av Gotlands kommun samt övriga kommersiella fastigheter skall antingen säljas eller överföras till ett kommunalt bolag, t.ex. Gotlands industrihus AB.

  • Uppdrag ges till tekniska nämnden och AB Gotlandshem att inom ramen för tekniska förvaltningens pågående organisationsöversyn redovisa hur drift- och skötsel av koncernens fastighetsinnehav kan lösas på ett mer rationellt och kostnadseffektivt sätt.

Register